ระบบตรวจสอบการรับเอกสาร

ตรวจสอบการรับเอกสาร การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
 
รหัสผู้ใช้ระบบ  
รหัสผ่าน  
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535
ให้กรอกข้อมูลเป็น 02012535