มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ระบบกรอกคะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
รหัสผู้ใช้ระบบ  
รหัสผ่าน  
รหัสผู้สมัคร คลิกที่นี่เพื่อเข้าดู รหัสผู้สมัคร
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535 ให้กรอกเป็น 02012535
รหัสผู้สมัคร คือ ให้ดูรหัสผู้สมัครที่เมนู  ตรวจสอบเอกสาร
     **ผู้สมัครจะกรอกข้อมูลคะแนนได้ ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยยืนยันการรับเอกสารแล้ว**