Untitled Document
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
รายการ ระยะเวลาการดำเนินงาน
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 15 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2563
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 15 มกราคม ถึง 18 มีนาคม 2563
ส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 15 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก 17 เมษายน 2563
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 22-23 เมษายน 2563
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 29 เมษายน 2563
ปฐมนิเทศ 11 มิถุนายน 2563
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 12-13 มิถุนายน 2563
เปิดภาคเรียน 15 มิถุนายน 2563