ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  สมัคร จำนวนเปิดรับ สมัครแล้ว ยืนยันการสมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 0 0
     สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ 29 0 0
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 29 0 0
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   (บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.)
5 0 0
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10 0 0
  หลักสูตรพยาบาลศาสนศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 20 0 0
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.จิตเวชเลยฯ จ.เลย 5 0 0
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ท่าลี่ จ.เลย 5 0 0
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ปากชม จ.เลย 5 0 0
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 34 0 0
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ 38 0 0
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 0 0
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30 0 0
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ          
       - วิชาเอกการจัดการ 40 0 0
       - วิชาเอกการเงิน 40 0 0
       - วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล 30 1 1
       - วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 0 0
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 30 0 0
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 0 0
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 0 0
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 45 0 0
     สาขาวิชาพลศึกษา 20 0 0
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 0 0
     สาขาวิชาภาษาไทย 23 0 0
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 0 0
     สาขาวิชาสังคมศึกษา 13 0 0
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 30 0 0
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 0 0
     สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง 30 0 0
รวมทั้งหมด  673 50
    จำนวนเปิดรับ สมัครแล้ว ยืนยันการสมัคร