ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  คุณสมบัติ สมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรพยาบาลศาสนศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.จิตเวชเลยฯ จ.เลย
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ท่าลี่ จ.เลย
     พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ปากชม จ.เลย
     พยาบาลศาสตร์ โควตา กลุ่มโรงเรียน ABC-6D จ.ชัยภูมิ
   (อ.เมือง ,อ.คอนสาร ,อ.ภักดีชุมพล และอ.คอนสวรรค์)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
       - วิชาเอกการจัดการ
       - วิชาเอกการเงิน
       - วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
       - วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาวิชาพลศึกษา
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาภาษาไทย
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     สาขาวิชาสังคมศึกษา
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล