Untitled Document
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
รายการ รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 11 - 23 มิถุนายน 2562
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 11 - 18 มิถุนายน 2562
ส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 11 - 23 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 24 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 25 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก 26 มิถุนายน 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 27 มิถุนายน 2562
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2562
 
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5
รายการ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 1 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562
ส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 1 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2562
สัมภาษณ์ 12 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 14 มิถุนายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 17-18 มิถุนายน 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 20 มิถุนายน 2562
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2562