ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  คุณสมบัติ สมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
       - วิชาเอกการจัดการ
       - วิชาเอกการเงิน
       - วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาวิชาพลศึกษา
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล