Untitled Document
 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
  1.  รายละเอียดสิ่งที่ต้องเตรียมมา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
  1.  รายละเอียดการรับสมัคร รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5
  1.  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5
1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5
1.  รายละเอียดการรับสมัคร รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ขยายระยะเวลาและเพิ่มยอดรับสมัคร)
2.  รายละเอียดการรับสมัคร สำหรับคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (ขยายระยะเวลาและเพิ่มยอดรับสมัคร)