ประกาศ
 
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
ปีการศึกษา2564 ครั้งที่ 2

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
ปีการศึกษา2564

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
ปีการศึกษา2564

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2564
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา2564 (ขยายเวลาการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่