Loading...

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2565

เลขที่อ้างอิง (ไม่ต้องใส่)
วันที่สมัครเรียน (ไม่ต้องใส่)
ข้อมูลผู้สมัคร
 
ข้าพเจ้าชื่อ
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ อายุ  ปี
เลขประจำตัวประชาชน
 
สถานศึกษา
 
กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา
แผนก/แผนการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) * ต้องระบุให้ตรงกับเอกสารแนบ
จากสถานศึกษา ค้นหาโรงเรียน
จังหวัด
อำเภอ
 
ที่อยู่ที่สามารถติอต่อได้
 
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
*Tips : หากไม่สามารถเลือกตำบลได้ ให้เลือกอำเภอเดิมซ้ำอีกครั้ง
รหัสไปรษณีย์
E-mail
โทรศัพท์ * ที่สามารถติดต่อได้
 
สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้ เลือกได้ 2 หลักสูตร/สาขาวิชา
 
 
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสวิชา
 
ประวัติการรับวัคซีน Covid-19
 
การรับวัคซีน Covid-19 วัคซีนเข็ม 1 วัคซีนเข็ม 2
 
การรับรองข้อมูล