Loading...

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
เลขที่อ้างอิง (ไม่ต้องใส่)
วันที่สมัครเรียน (ไม่ต้องใส่)
* รายละเอียด
     ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดประกาศการรับสมัครครบถ้วนแล้ว  
* ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ อายุ  ปี
เลขประจำตัวประชาชน
 
* ชื่อสถานศึกษา
สำเร็จการศึกษาวุฒิระดับ  (ม.6, ปวช., ปวส,...)
แผนก/แผนการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)
จากสถานศึกษา คลิกที่นี้เพื่อค้นหาโรงเรียน
(รหัสสถานศึกษา )
จังหวัด
อำเภอ
 
* ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์
มือถือ
 
* สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้ เลือกได้ 1 หลักสูตร/สาขาวิชา
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสวิชา
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลการสมัครถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกประการ หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ