ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับตรงอิสระ (Direct Admission) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  คุณสมบัติ สมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
     สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
     สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    
       - วิชาเอกการจัดการ
       - วิชาเอกการเงิน
       - วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     สาขาวิชาสังคมศึกษา
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง