Untitled Document
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission)
รายการ ระยะเวลา
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2564- 11 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.cpru.ac.th/
https://regis.cpru.ac.th
12 มิถุนายน 2564
สอบสัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ https://www.cpru.ac.th/
https://regis.cpru.ac.th
16 มิถุนายน 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 17 มิถุนายน 2564
เปิดเทอม 21 มิถุนายน 2564


การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ครั้งที่ 2
รายการ ระยะเวลา
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 12 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564
ชำระเงินค่าสมัคร 12 มิถุนายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.cpru.ac.th/
https://regis.cpru.ac.th
19 มิถุนายน 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 20 มิถุนายน 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564