คณะที่เปิดสอน


...
วิสัยทัศน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่มีศาสตร์หลากหลาย มุ่งผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการมาตรฐาน บุคลากรมีศักยภาพทางวิชาการ มุ่งพัฒนานวัตกรรมโดยการวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เช้าชมเว็บไซต์

...
วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนโดยการบูรณาการการวิจัย นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช้าชมเว็บไซต์

...
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมภิบาลเพื่อผลิตครูมืออาชีพสู่สังคมภายในปี 2562
เช้าชมเว็บไซต์

...
วิสัยทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นองค์กรที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ การดำเนินงานตามพันธกิจมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา
เช้าชมเว็บไซต์

...
วิสัยทัศน์ คณะรัฐศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารทั้งในระดับประเทศและระดับต่างประเทศ สร้างนวัตกรรมงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม
เช้าชมเว็บไซต์

...
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม คุณธรรมนำหน้า วิชาการสู่ชุมชน พัฒนาคนสู่อาเซียน
เช้าชมเว็บไซต์