มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เข้าสู่ระบบรหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535 ให้ป้อนเป็น 02012535

© งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ