ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565

สาขาที่เปิดรับ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2

หลักสูตร ข้อมูลทั่วไป แผนการรับ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ 56 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
สาธารณสุขชุมชน คุณสมบัติ 32 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ คุณสมบัติ 37 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ คุณสมบัติ 38 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ คุณสมบัติ 9 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
คณะรัฐศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ คุณสมบัติ 62 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
รัฐศาสตร์ คุณสมบัติ 67 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
นิติศาสตร์ คุณสมบัติ 43 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คุณสมบัติ 46 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
คณะบริหารธุรกิจ ชมเว็บไซต์คณะ
การท่องเที่ยวและบริการ คุณสมบัติ 28 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ คุณสมบัติ 35 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน คุณสมบัติ 38 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล คุณสมบัติ 26 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คุณสมบัติ 14 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คุณสมบัติ 44 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คุณสมบัติ 16 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
วิศวกรรมเครื่องกล คุณสมบัติ 38 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ
วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง คุณสมบัติ 29 คน
วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ คุณสมบัติ 28 คน เปลี่ยนแปลงจำนวนรับ