ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565

สาขาที่เปิดรับ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2

หลักสูตร ข้อมูลทั่วไป แผนการรับ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ 57 คน
สาธารณสุขชุมชน คุณสมบัติ 3 คน
ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ คุณสมบัติ 32 คน
นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ คุณสมบัติ 36 คน
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ คุณสมบัติ 19 คน
คณะรัฐศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ คุณสมบัติ 49 คน
รัฐศาสตร์ คุณสมบัติ 56 คน
นิติศาสตร์ คุณสมบัติ 26 คน
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คุณสมบัติ 33 คน
คณะบริหารธุรกิจ ชมเว็บไซต์คณะ
การท่องเที่ยวและบริการ คุณสมบัติ 23 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ คุณสมบัติ 33 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน คุณสมบัติ 27 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล คุณสมบัติ 26 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คุณสมบัติ 9 คน
คณะครุศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
คอมพิวเตอร์ศึกษา คุณสมบัติ 13 คน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คุณสมบัติ 1 คน
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ
วิศวกรรมเครื่องกล คุณสมบัติ 37 คน
วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง คุณสมบัติ 29 คน
วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ คุณสมบัติ 26 คน