ตรวจสอบการชำระค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2540 ให้ป้อนเป็น 02012540

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ