ระบบตรวจสอบการรับเอกสาร

รายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
 
รหัสผู้ใช้ระบบ  
รหัสผ่าน  
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535
ให้ป้อนเป็น 02012535