ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รอบรับตรงอิสระ สมัคร ชำระเงิน คุณสมบัติ สมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 43 11 10
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19 1 1
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 0 0
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 17 7 0
         
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 65 2 0
     สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 38 0 0
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ 63 3 0
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี 39 0 0
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 45 1 1
         
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี  
   สาขาวิชาการจัดการ 43 2 0
   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 34 2 0
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 0 0
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 29 1 1
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 16 1 0
       
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 20 1 0
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7 1 0
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 30 0 0
         
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 3 0
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 16 6 0
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 3 0
     สาขาวิชาพลศึกษา 3 5 2
     สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 18 2
 
รวมทั้งหมด 670 68 17    -
  รอบ5/คนพิการ สมัคร ชำระเงิน คุณสมบัติ สมัคร