ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รอบรับตรงอิสระ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว คุณสมบัติ สมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 43 11 11
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19 1 1
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 42 0 0
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 17 8 6
         
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 65 5 4
     สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 38 0 0
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ 63 5 5
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี 39 3 3
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 45 7 7
         
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี  
   สาขาวิชาการจัดการ 43 9 8
   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 34 4 3
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 0 0
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 29 5 4
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 16 3 3
       
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 20 6 5
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7 4 4
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 30 1 0
         
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 12 8
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 16 11 7
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30 5 3
     สาขาวิชาพลศึกษา 3 10 6
     สาขาวิชาสังคมศึกษา 7 29 20
 
รวมทั้งหมด 670 140 109    -
  รอบ5/คนพิการ สมัคร ชำระเงิน คุณสมบัติ สมัคร