มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค กศ.ปช. 1/2562

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1008503
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1066104
01
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066205
02
กฎหมายลักษณะทรัพย์
2(2-0-4)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066214
01
กฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066323
01
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066323
02
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066330
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1077403
01
การวิจัยทางการจัดการ
3(2-2-5)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1078400
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(450)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1087202
01
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087203
01
โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1116102
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ธานี ถ./ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1116103
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 พรสวรรค์ ม./ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1116312
01
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116317
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116336
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116336
02
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116342
01
การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116416
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1117450
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1136204
01
หลักสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1136303
01
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137208
01
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138020
01
การทำเหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138036
01
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
 รายชื่อนักศึกษา
1138037
01
การเสนอโครงงาน
1(1-0-2)
 รายชื่อนักศึกษา
1138045
01
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138346
01
การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138406
02
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1150011
02
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1150013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-1-5)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1150014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1157220
01
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอุตสาหกรรมและ วิสาหกิจ
3(2-2-5)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157221
01
โปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1157222
01
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1157229
01
การจัดการลอจิสติคส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1200022
01
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
01
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 โชติกา ส./อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
12500312
01
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
12500312
02
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
12500332
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500332
02
วิถีโลก
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
25644043
01
กฎหมายสาธารณสุข
3(3-0-6)
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3012102
02
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012106
01
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
3012108
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012109
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
3012115
02
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012230
02
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012303
02
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
3032103
01
การสรรหาและบรรจุพนักงาน
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3032301
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
40021013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002102
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4002103
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002104
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4002105
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4002112
01
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002113
01
การภาษีอากร
3(2-2-5)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012201
01
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012209
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012301
01
การบริหารสำนักงาน
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012309
01
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4022201
01
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022202
01
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022204
01
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022205
01
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022209
01
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022213
01
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
40716013
01
การสาธารณสุข
2(2-0-4)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
4073218
01
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
40733063
01
สุขศึกษาและหลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073519
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
40736133
01
สังคมวิทยาสาธารณสุข
2(2-0-4)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4074502
01
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2(2-0-4)
 กรุณา จ./พ.อังคณา พ./รายชื่อนักศึกษา
4074607
01
ทันตกรรมพื้นฐาน
2(2-0-4)
 สุวิตรา ส./พ.ศมากร ก./รายชื่อนักศึกษา
40748143
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
6012101
01
กฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6012102
01
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6012208
01
กฎหมายอาญา ๒: ภาคความผิด
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6012209
01
เอกเทศสัญญา ๑
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
6012319
01
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6012326
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6013444
01
การว่าความ : ภาคทฤษฎี
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6022101
01
กระบวนทัศน์พัฒนาพื้นฐาน
3(3-0-6)
 พิชิตชัย พ./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6022103
01
การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6022113
01
ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
3(3-0-6)
 บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
6022114
01
การเป็นวิทยากรกระบวนการ
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6216202
02
ทักษะการอ่านและการเขียนงานทางรัฐศาสตร์
3(2-1-5)
 พรสวรรค์ ม./ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6216313
01
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
6216315
01
อาเซียนในการเมืองโลก
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216331
02
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา