มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค กศ.ปช. 2/2561

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
10611013
01
หลักการบริหารการศึกษา
3(3-0-6
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1066208
01
กฎหมายอาญา 1
2(2-0-4)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066209
01
กฎหมายอาญา 2
2(2-0-4)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066210
01
กฎหมายอาญา 3
2(2-0-4)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066322
01
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066330
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./พ.ศศิธร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1066436
01
กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1068401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
1(0-45-0)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1077403
01
การวิจัยทางการจัดการ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1078202
01
การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1078301
01
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
1078305
01
การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1078308
01
การจัดการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1078309
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
2(90)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1087101
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1088301
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2(90)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089001
01
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1097315
01
การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6
 สุนันทา ส./พ.เปรมฤดี ป./รายชื่อนักศึกษา
1097408
01
การสัมมนาทางการเงิน
3(3-0-6
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1098402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
5(350)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1101405
01
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1106003
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1106003
02
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1106009
01
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1116208
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1116222
01
การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116312
01
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116317
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116324
01
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1116327
01
การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116336
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116439
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1117252
01
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
1118453
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อนุสรณ์ พ./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1118453
02
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./ณัฐปราย์ ช./จินตกานด์ ส./ธนิกานต์ ศ./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1118454
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1136102
01
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1136304
01
ทฤษฎีการคำนวณ
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137103
02
การเขียนโปรแกรมภาษาทางเลือก 1
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137206
01
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1137207
01
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137310
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138020
01
การทำเหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138032
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138059
01
พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138131
01
โครงสร้างข้อมูล
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138302
01
โมบายแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138303
01
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./พ.วิชุดา ต./รายชื่อนักศึกษา
1150011
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
11500112
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
11500122
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1155014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1156203
01
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
 ธรรมนูญ ม./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1156205
01
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1156212
01
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157128
01
ปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157325
01
การเตรียมโครงงาน
1(0-2-1)
 ปิยพันธุ์ ส./มานพ ย./สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./เกศศิริ ล./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157333
01
อาชีวะสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1157347
01
สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1157423
01
การศึกษาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจท้องถิ่นและภูมิภาค
3(2-2-5)
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1158463
01
การเตรียมฝึกงาน
2(2-0-4)
 ปิยพันธุ์ ส./มานพ ย./สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./เกศศิริ ล./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
1250023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250023
02
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สมปอง ส./ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
01
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250032
02
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1251024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 พรสวรรค์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1251033
01
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1400043
02
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
25001053
01
มนุษย์กับกฎหมาย
3(3-0-6
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
3012101
01
เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012107
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012113
01
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012301
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
3032101
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3032115
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3032301
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4002102
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 วาสนา ค./พ.สุภาภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4002104
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4002105
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4002106
01
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4012204
01
การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012205
01
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012206
01
จริยธรรมทางการจัดการและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012305
01
ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4022201
01
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022212
01
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
40634143
01
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4063501
01
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4071104
01
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
40723233
01
พิษวิทยา
3(3-0)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4072510
01
สุขภาพจิตชุมชน
2(2-0)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073219
01
การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย
3(2-2-5)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
40734143
01
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
40748143
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074910
01
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074910
02
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074910
03
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
41133103
01
ชีวสถิติ
3(3-0)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
4122201
01
ฐานข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4122603
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
41237063
01
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
6012103
01
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6012105
01
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6022103
01
การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต
3(3-0-6)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
6022106
01
สัมมนาเกษตรยั่งยืน
3(1-4-4)
 บุญช่วย ก./ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6022108
01
การทำแผนแม่บทชุมชน
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6022112
01
เกษตรกรรมยั่งยืน
3(3-0-6)
 ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6022125
01
ทฤษฎีการพัฒนา
3(3-0-6)
 โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6216103
01
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
6216110
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 ธานี ถ./ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216206
01
ทฤษฎีการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6218401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
2(0-90)
 พรสวรรค์ ม./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา