มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค ปกติ 1/2562

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1007055
03
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007055
04
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007055
05
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1007064
03
พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007102
01
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1007203
01
ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
3(2-2-5)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1007204
01
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007309
01
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007410
04
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007410
06
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1007410
09
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007410
13
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1007410
14
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007411
01
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
02
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
05
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
06
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1008401
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1008401
04
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 อรอนุตร ธ./พัทธนันท์ พ./ปุ่น ช./สุรพล ว./ปพิชญา พ./ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1008401
06
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 จีราภรณ์ จ./นฤมล ภ./วิชชุตา อ./ปารณีย์ ส./ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1008401
07
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 นิธิพงษ์ ย./พชร อ./นภาพร ล./เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1008401
12
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 ศิรภัสสร์ อ./อดุลย์ ส./วารนันท์ น./พรทิพย์ ก./ภทพร พ./บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1008401
13
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 สัจจารักษ์ ล./สนุกจิต ส./วิราวรรณ พ./สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1008401
17
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 วีระ บ./ภาณุวัฒน์ ป./กัลยารัตน์ ก./อัจฉราภรณ์ ช./ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1008401
19
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 อัจฉรา ส./นุชจรีย์ ม./ทิพย์อักษร พ./สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1008402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
03
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1008503
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 ศิรภัสสร์ อ./อดุลย์ ส./วารนันท์ น./พรทิพย์ ก./ภทพร พ./บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1008503
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 นิธิพงษ์ ย./พชร อ./นภาพร ล./เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1008503
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 จีราภรณ์ จ./นฤมล ภ./วิชชุตา อ./ปารณีย์ ส./ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1008503
08
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 อรอนุตร ธ./พัทธนันท์ พ./ปุ่น ช./สุรพล ว./ปพิชญา พ./ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1008503
09
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 อัจฉรา ส./นุชจรีย์ ม./ทิพย์อักษร พ./สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1008503
10
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 วีระ บ./ภาณุวัฒน์ ป./กัลยารัตน์ ก./อัจฉราภรณ์ ช./ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1008504
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1008504
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1008504
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1008504
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
05
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1008504
07
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1008504
08
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
09
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
10
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
10111012
02
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
10111022
02
เคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
 ณัฐพงศ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1011205
01
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
 ณัฐพงศ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1013206
01
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3(2-3-5)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
1013207
01
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-5)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
1013208
01
การสาธารณสุข
2(2-0-4)
 กรุณา จ./ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
1013209
01
สุขภาพจิต
2(2-0-4)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
1013210
01
โภชนวิทยา
2(2-0-4)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1013211
01
อนามัยครอบครัว
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
1016025
02
การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1016026
02
สิทธิเด็กและสวัสดิการเด็ก
2(2-0-4)
 เกรียงศักดิ์ ช./นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1016027
03
การจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1026101
01
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
1026104
01
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1026207
01
สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026208
01
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษา
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026210
01
การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026220
01
กลวิธีการอ่านอนุเฉท
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1026220
02
 รายชื่อนักศึกษา
1026312
01
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026313
01
การแปล 1
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026321
01
การเขียนอนุเฉท
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026414
03
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026434
02
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในสาระ วิชาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1026438
01
การประเมินและการพัฒนานวัตกรรมการสอน ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026440
02
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./พชร อ./นภาพร ล./เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1027401
02
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1028503
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1028503
06
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 สัจจารักษ์ ล./สนุกจิต ส./วิราวรรณ พ./สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036101
01
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1036103
01
ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตเบื้องต้น
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036104
01
ระบบจำนวน
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
1036105
01
ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036107
01
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036118
01
ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 สัจจารักษ์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1036206
01
ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036328
01
การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036426
02
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
1046103
01
โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1046312
01
การวิเคราะห์และออกแบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046313
01
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1046316
01
โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1046418
02
การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1046419
03
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1046420
01
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046420
02
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1046420
03
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1051101
01
คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1051103
01
เคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
 ณัฐพงศ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1051105
01
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-5)
 กุลวดี ค./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1051202
01
คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1051206
01
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
1051209
01
เคมีวิเคราะห์
3(2-3-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1051210
01
ชีวเคมี
3(2-3-5)
 ดุษฎีพร ห./ณัฐพงศ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1052301
02
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
2(2-0-4)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
1053203
01
การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1053208
01
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
1053240
01
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อชุมชน
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1053243
01
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1053243
02
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1056121
01
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056223
01
เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
1056224
01
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-2)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
1056416
03
พันธุศาสตร์
3(2-2-5)
 ประมุข ศ./ปารณีย์ ส./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1056446
03
พลังงานทางเลือก
2(1-2-3)
 วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1056461
03
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1056466
03
ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
10661022
01
กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2-0-4)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066103
01
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066104
01
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066104
02
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066214
01
กฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066216
01
กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066216
02
กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066321
01
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066322
01
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066324
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066326
01
กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066327
01
การว่าความและศาลจำลอง
2(2-0-4)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066328
01
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066330
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066431
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066432
01
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066433
01
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066434
01
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1066441
01
อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1068401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
1(0-45-0)
 ไศลโสภิณ ภ./กันตินันท์ น./ณภัทร จ./บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1068402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
5(0-450-0)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1077403
01
การวิจัยทางการจัดการ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1078301
01
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1087101
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
1087301
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1087302
01
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1087304
01
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087306
01
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087307
01
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1087401
01
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1088401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2(90)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1088403
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(350)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089003
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089018
01
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1089019
01
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1098404
01
สหกิจศึกษา
6(0-40)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1106002
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116101
01
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116206
01
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116207
01
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116208
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116215
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1116220
01
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116221
01
สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116235
02
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116310
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116311
01
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116312
01
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116314
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116330
01
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116413
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 ณัฐดนัย ก./อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116413
02
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116416
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1116416
02
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
11164333
01
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3(3-0-6
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116439
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116439
02
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1117251
01
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1117252
01
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1117450
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1118453
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อนุสรณ์ พ./อธิษฐาน ช./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1136101
01
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ I
3(3-0-6)
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1136204
01
หลักสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1136303
01
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1136304
01
ทฤษฎีการคำนวณ
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137101
01
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137112
01
การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1137112
02
การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1137207
01
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 รายชื่อนักศึกษา
1137208
01
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137209
01
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137309
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137310
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137311
01
 รายชื่อนักศึกษา
1137411
01
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138034
01
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138039
01
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 รายชื่อนักศึกษา
1138040
01
การเตรียมฝึกงานคอมพิวเตอร์
2(90)
 รายชื่อนักศึกษา
1138250
01
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138302
01
โมบายแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138303
01
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138346
01
การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138362
01
ความซับซ้อนของอัลกอริทึม
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138406
01
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1150011
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1150011
04
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1150011
07
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1150011
08
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
11500112
08
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
11500112
09
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1150012
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1150012
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1150012
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500122
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
11500122
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500122
06
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500122
07
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500122
08
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1150013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-1-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
1150013
04
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-1-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
1150013
05
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-1-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
11500132
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1150014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150014
09
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
1150014
10
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1150014
13
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1155014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1156301
01
การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1156306
01
การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรมและ วิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1156313
01
สถิติประยุคต์สำหรับการวิจัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1156407
01
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157016
01
ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-1-5)
 Liu m./รายชื่อนักศึกษา
1157221
01
โปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1157246
01
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6
 เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157316
01
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแลวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157325
01
การเตรียมโครงงาน
1(0-2-1)
 ปิยพันธุ์ ส./อชิตพล ศ./มานพ ย./สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157331
01
จิตวิทยาเพื่อการทำงาน
3(3-0-6
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157343
01
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6
 ปิยพันธุ์ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157347
01
สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1157423
01
การศึกษาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจท้องถิ่นและภูมิภาค
3(2-2-5)
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157424
01
กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1158463
01
การเตรียมฝึกงาน
2(2-0-4)
 ปิยพันธุ์ ส./อชิตพล ศ./มานพ ย./สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1161101
01
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
 กิตติศักดิ์ จ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1161102
01
การวาดเส้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1161103
01
พื้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1161206
01
การออกแบบกราฟิก
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1161207
01
การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1161208
01
ศิลปะพื้นถิ่น
3(2-2-5)
 ชัยศิลป์ ฝ./ปราชญ์ ผ./กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1161209
01
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3(2-2-5)
 กิตติศักดิ์ จ./ชนินทร์ ศ./ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
1161421
01
สุนทรียศาสตร์
3(2-2-5)
 ชัยศิลป์ ฝ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1161422
01
สัมมนาศิลปะและการออกแบบ
1(0-3-1)
 กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1161423
01
เตรียมศิลปนิพนธ์
3(1-4-4)
 ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1161423
02
เตรียมศิลปนิพนธ์
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1162314
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1162315
01
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1162316
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3(2-2-5)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1162317
01
เทคโนโลยีการบรรจุและการขนส่ง
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1162318
01
การออกแบบและการจัดวางตัวอักษร
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1163314
01
ทัศนศิลป์ 2
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1163315
01
ศิลปะร่วมสมัย
3(2-2-5)
 นฤดม ป./ชัยศิลป์ ฝ./ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
1163316
01
ศิลปะไทย
3(2-2-5)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1163317
01
ประติมากรรมสร้างสรรค์
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1163318
01
สื่อและวัสดุในงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1164005
01
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1164009
01
การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
 นฤดม ป./ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1165113
01
สื่อศิลปะ
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1165115
01
การปั้น-การหล่อ
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1176210
01
คติชนวิทยา
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176325
01
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176326
01
วรรณกรรมสุนทรภู่
3(3-0-6
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176408
03
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176420
03
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176421
02
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1186107
01
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
3(2-2-5)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1186319
02
การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1186420
02
ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1186421
02
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1186422
01
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1186424
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาว่ายน้ำ
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1187404
01
การแสวงหาสารสนเทศทางพลศึกษา
2(1-2-3)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
01
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1200022
02
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250021
02
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250021
03
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250021
04
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250021
07
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
12500212
01
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
02
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 โชติกา ส./อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
12500212
03
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
12500212
04
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
12500212
06
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
09
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
10
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
11
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
12
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250022
02
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250022
04
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
1250023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250023
03
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250023
04
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
12500312
01
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
12500312
02
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
04
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
12500312
05
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500312
08
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
12500312
09
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500312
10
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250032
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250032
03
วิถีโลก
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1250032
04
วิถีโลก
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500322
01
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
02
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
03
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500332
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500342
03
มนุษย์กับกฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1250044
01
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250044
02
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1250044
03
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1251024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1253034
02
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1253034
03
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
02
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400041
03
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
1400041
05
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400041
06
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
1400041
08
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1400042
04
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1400043
02
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1400043
03
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1400043
08
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1400043
09
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ลักขณา ส./รายชื่อนักศึกษา
1400043
10
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1400044
01
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1408051
02
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1408054
01
กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
2012101
01
กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา 1
3(2-2-5)
 รัตนเพ็ญพร ข./รายชื่อนักศึกษา
2012103
01
ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
2(2-0-4)
 ปาริชาต ญ./ณัฐพงศ์ ช./จันทร์จิรา ต./กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
2012107
01
เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
2(2-0-4)
 พรภัทรา ส./สุชิต ส./รายชื่อนักศึกษา
2012108
01
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล
2(2-0-4)
 สมฤทัย ผ./ฐาติมา พ./รายชื่อนักศึกษา
2012203
01
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอนทางการพยาบาล
2(1-2-3)
 ณัฐปภัสญ์ น./ฤทธิชัย ผ./ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา
2012204
01
หลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
2(1-3-3)
 ยุวดี บ./ณัฐพล พ./ทรัพย์ทวี ห./เขมิกา ส./กมลทิพย์ ล./ปาริชาต ญ./สมฤทัย ผ./ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา
2012205
01
การสร้างเสริมและให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2(2-0-4)
 เมวดี ศ./ณัฐปภัสญ์ น./รายชื่อนักศึกษา
2013401
01
พืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 เยี่ยม ค./กาญจนา ส./ธัญรัศม์ ภ./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
2513303
01
ภาวะผู้นำและการจูงใจ
3(3-0-6)
 สมภารธัชธรณ์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
2513303
02
ภาวะผู้นำและการจูงใจ
3(3-0-6)
 เรืองศิลป์ จ./รายชื่อนักศึกษา
25644043
01
กฎหมายสาธารณสุข
3(3-0-6)
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3012102
01
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
3012103
01
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012104
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012105
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
3012106
01
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
3012109
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
3012110
01
ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
3012201
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
3012218
01
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012230
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012237
01
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
3012304
01
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
3022101
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
3022102
01
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
 พรสวรรค์ ม./รายชื่อนักศึกษา
3022306
01
การเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
3022309
01
สัมมนาปัญหาการเมืองไทย
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
3032103
01
การสรรหาและบรรจุพนักงาน
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3032104
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
3032114
01
จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3032208
01
การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
40021013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
40021013
03
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002102
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4002103
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002103
02
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4002104
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4002105
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4002106
01
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4002106
02
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4002106
03
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002108
02
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4002108
03
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
4002109
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002110
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
4002111
01
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4002112
01
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002113
01
การภาษีอากร
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4012201
01
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012203
01
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4012204
01
การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012205
01
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012208
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012209
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012210
01
สัมมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4012211
01
การวิจัยทางการจัดการ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
4012304
01
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012305
01
ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012306
01
การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
2(90)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4022202
01
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022203
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022204
01
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022208
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022209
01
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022210
01
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022212
01
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4022213
01
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022215
01
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022303
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4022316
01
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022317
01
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4022401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2(90)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4032202
01
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032202
02
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032204
01
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032205
01
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4032206
01
อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032208
01
สัมมนาทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032210
01
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032211
01
การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4032212
01
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032301
01
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4032305
01
การบัญชีภาษีอากร
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4032308
01
การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4032313
01
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4032403
01
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1(45)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
40521012
01
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
40521022
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
4052105
01
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
 อัญนวียา ภ./รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4052208
01
การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
4052322
01
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
 Liu m./รายชื่อนักศึกษา
4052323
01
ภาษาจีนระดับกลางเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
 Liu m./รายชื่อนักศึกษา
4052325
01
ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
 Liu m./รายชื่อนักศึกษา
4057101
02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057102
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
3(90)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057201
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4057201
02
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4057202
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
3(90)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4057202
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
3(90)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4057301
02
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4057302
02
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057303
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5
3(90)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4057306
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057401
01
สัมมนาธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057401
02
สัมมนาธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057402
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057402
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4059004
01
การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4059004
02
การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4059005
02
พฤติกรรมผู้บริโภคเพือการบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4059006
01
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4059006
02
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4059011
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4059011
02
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4059012
01
การจัดการการขายในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4059012
02
การจัดการการขายในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4061301
02
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
2(2-0-4)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4063407
01
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 ศักดิ์ชาย พ./รายชื่อนักศึกษา
4071104
01
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
40722043
01
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2(2-0-4)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
40722043
02
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2(2-0-4)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4073217
02
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073219
01
การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย
3(2-2-5)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4073219
02
การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4073220
01
มลพิษกับสุขภาพ
2(2-0-4)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073404
01
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./รายชื่อนักศึกษา
4073404
02
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
40734143
01
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
 กรุณา จ./ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073518
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073518
02
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073615
01
การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4073902
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ศักดิ์ชาย พ./รายชื่อนักศึกษา
4073902
02
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4074414
01
การส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074414
02
การส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074502
01
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2(2-0-4)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
4074607
01
ทันตกรรมพื้นฐาน
2(2-0-4)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074814
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3
2(90)
 ดวงใจ ว./พัชนี จ./กรุณา จ./ปาริชาติ ส./สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074814
02
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3
2(90)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4074910
01
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4074910
02
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 กรุณา จ./ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4074910
03
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 พัชนี จ./ดวงใจ ว./สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106001
02
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106004
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4106004
02
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4106009
01
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4106013
01
หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4106013
02
หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4106014
02
การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
423212
01
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-3)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
5002501
01
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002501
02
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
5002501
03
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
5002501
04
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002501
06
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
5002501
07
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
5002501
08
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
5002502
01
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 เมวดี ศ./รายชื่อนักศึกษา
5002502
02
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
5002502
04
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002502
05
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
5002502
06
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 เมวดี ศ./รายชื่อนักศึกษา
5002502
07
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002503
01
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5002503
02
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002503
03
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002503
04
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
5002503
05
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
5002503
06
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5002503
07
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002503
08
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5002505
01
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
5002505
04
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002505
08
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
5002505
09
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
5002505
10
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
5002505
12
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002505
13
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
5002506
02
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5002506
06
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
5002506
07
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
08
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
11
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
12
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
5002506
13
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
5002509
01
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5002509
03
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002509
06
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5002509
07
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5002509
10
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5002509
13
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5002509
14
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5012801
01
สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012802
01
การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
5012803
01
การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
5012805
01
เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012806
02
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
5012807
01
ทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012808
02
การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012811
02
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
5012813
01
การจัดการศึกษาและโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล
3(2-2-5)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
5012814
01
การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
5012901
02
สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
5012902
02
สุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับแม่และเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5016107
01
เคมีสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5017207
01
วัสดุวิศวกรรม
3(2-3-5)
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
5017209
01
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
 รุ่งตะวัน ว./รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5018204
01
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5019422
01
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5019425
01
สหกิจศึกษา
9(0-40-0)
 วราภรณ์ จ./จักรี ว./วิภารัตน์ น./กมลรักษ์ ก./รัชวุธ ส./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5022801
01
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
5022801
02
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022802
01
หลักการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
5022802
02
เรขาคณิตเบื้องต้น
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022803
02
ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตเบื้องต้น
3(3-0-6)
 สัจจารักษ์ ล./รายชื่อนักศึกษา
5022805
01
ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022805
01
แคลคูลัส๑
3(2-2-5)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022807
01
ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
5022808
01
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022810
01
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022811
01
พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
5022814
02
สถิติ 1
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022816
02
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022818
02
ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
 สัจจารักษ์ ล./รายชื่อนักศึกษา
5026203
01
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5027203
01
วงจรไฟฟ้า
3(2-3-5)
 ศรัณยู ล./พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5027204
01
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-0)
 ศรัณยู ล./พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5028201
01
พลศาสตร์
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028303
01
เทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5028304
01
ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-6)
 ศรัณยู ล./พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5028305
01
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028306
01
การถ่ายโอนความร้อน
3(3-0-6)
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028307
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028309
01
วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-2-5)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5028413
01
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028415
01
การปรับอากาศ
3(3-0-6)
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028416
01
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3(3-0-6)
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028417
01
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028418
01
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5028419
01
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-2)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5029303
01
กระบวนการเผาไหม้
3(3-0-6)
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5029430
01
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
5(600)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5032801
01
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5032802
01
เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
5032803
01
กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
5032804
02
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
5032805
02
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./ลักขณา ส./รายชื่อนักศึกษา
5032806
02
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ส./รายชื่อนักศึกษา
5032809
02
ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5032810
02
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
5032811
01
การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5032812
01
การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5032824
02
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
5032905
01
การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
5042801
01
รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
2(1-2-3)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
5042802
01
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา
3(2-2-5)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
5042808
01
ทักษะการสอนและการฝึกยิมนาสติก
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5042808
02
ทักษะการสอนและการฝึกยิมนาสติก
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5042809
01
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพ
3(3-0-6)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5042810
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
 รายชื่อนักศึกษา
5042810
02
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5042815
02
ทักษะการสอนและการฝึกกระบี่กระบอง
2(1-2-3)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
5042816
01
กิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5042817
01
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2(2-0-4)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
5042818
01
จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5042819
01
การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา
2(2-0-4)
 กัลยารัตน์ ก./กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
5042901
01
สุขศึกษา
3(3-0-6)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5042901
02
ยิมนาสติก
1(0-2-1)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5042901
03
ยิมนาสติก
1(0-2-1)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5042902
01
เพศศึกษา
3(3-0-6)
 กรุณา จ./ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
5042902
02
กรีฑา ๑
1(0-2-1)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5052801
01
การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
5052802
01
แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
3(2-2-5)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
5052803
01
การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
5052805
02
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
5052806
01
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
5052807
02
วาทการสำหรับครู
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
5052809
02
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
5052810
02
ภาษากับการพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
5052811
01
วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
5052911
02
วรรณกรรมรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
5062801
01
การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062801
02
การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062802
01
หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062805
01
สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062806
02
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062807
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062810
02
วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
5062811
02
การเขียนอนุเฉท
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
5062901
01
การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3(2-2-5)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
5062905
02
การอ่านอนุเฉท
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
5062916
02
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062919
01
การนำเสนองานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062923
02
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
2(90)
 พชร อ./นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
5072801
01
เคมีสำหรับครู 1
3(2-2-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
5072802
01
ชีววิทยาสำหรับครู 1
3(2-2-5)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
5072803
01
ฟิสิกส์สำหรับครู 1
3(2-2-5)
 วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
5072803
02
สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5072806
01
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปในระดับโรงเรียน
1(0-3-2)
 ปารณีย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5072807
01
พันธุศาสตร์
3(2-2-5)
 ประมุข ศ./ปารณีย์ ส./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
5072808
02
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5072810
02
ปฏิบัติการเคมีทั่วไปในระดับโรงเรียน
1(0-3-2)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
5072813
01
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(3-0-6)
 วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
5072817
01
วิทยาศาสตร์โลก
3(2-2-5)
 ปารณีย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5072818
02
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
5072823
01
พลังงาน
3(2-2-5)
 สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
5082801
01
หลักสังคมวิทยา
3(2-2-5)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6002233
01
สัมมนาเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
 ประมุข ศ./บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
6002432
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 2
3(270)
 ประมุข ศ./อินทุราภรณ์ ม./วิมลศิลป์ ป./โชติกา ส./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6003222
01
สัมมนาสุขภาพชุมชน 1
3(1-4-4)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6012101
01
กฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6012102
01
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6012104
01
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6012206
01
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
6012207
01
กฎหมายอาญา ๑: ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
6012209
01
เอกเทศสัญญา ๑
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
6012211
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6012213
01
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
6012214
01
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6022101
01
กระบวนทัศน์พัฒนาพื้นฐาน
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6022103
01
การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6022103
02
การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6022112
01
เกษตรกรรมยั่งยืน
3(3-0-6)
 ประมุข ศ./บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
6022113
01
ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6022114
01
การเป็นวิทยากรกระบวนการ
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6022120
01
สุขภาพและวิถีชุมชน
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6216201
01
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
6216205
01
ปรัชญาและความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216207
01
การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
6216309
01
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
6216315
01
อาเซียนในการเมืองโลก
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216318
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
6216319
01
การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
6216319
02
การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
 กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6216324
01
การเมืองในตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
6216331
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6216332
01
การบริหารการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-6)
 พรสวรรค์ ม./รายชื่อนักศึกษา
6216412
01
สื่อมวลชนกับการเมือง
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6216417
01
จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6216434
01
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216437
01
สัมมนาปัญหาการเมืองไทย
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6218401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
2(0-90)
 ธรรมรัตน์ พ./พรสวรรค์ ม./รายชื่อนักศึกษา
7012401
01
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
 ศรัณยู ล./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
7012405
01
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7012406
01
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
7012501
02
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
7012502
02
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7012503
02
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
7012601
01
แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
1(1-0-2)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7012602
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1
1(0-3-1)
 จักรี ว./รัชวุธ ส./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7012604
01
กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7012605
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7012606
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 2
1(0-3-1)
 จักรี ว./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
7012607
01
การวิจัยดำเนินงาน
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
7012612
01
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและเทคโนโลยีซีเอ็นซี
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
7012613
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
 กมลรักษ์ ก./วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
7014101
01
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
7014103
01
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
7014201
01
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7014202
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
 สุพัตรา บ./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7014301
01
เคมีสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
7014302
01
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1(0-3-1)
 วิภารัตน์ น./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7022101
01
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
7022201
01
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7022202
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
 สุพัตรา บ./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7023401
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1
1(0-3-1)
 รัชวุธ ส./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
7023410
01
เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
 วรเชษฐ์ ส./ศักดิ์ชัย ด./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
BN.1208
01
เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
 ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา
NS.1202
01
การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
 ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา
NS.1203
01
หลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
 ยุวดี บ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1309
01
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2(0-8-0)
 ธัญรัศม์ ภ./ณัฐปภัสญ์ น./ธรณินทร์ ค./ภัททิรา ก./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./ศรีงามลักษณ์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1313
02
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2(2-0-4)
 ยุภดี ส./สุภาภัค ส./รายชื่อนักศึกษา
NS.1316
01
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3(0-12)
 ทรัพย์ทวี ห./ณัฐพล พ./เขมิกา ส./กมลทิพย์ ล./ปาริชาต ญ./สมฤทัย ผ./ยุวดี บ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1317
01
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
 ณัฐพล พ./ทรัพย์ทวี ห./กมลทิพย์ ล./สมฤทัย ผ./ยุวดี บ./วุทธิกรณ์ พ./พ.ศันยวิทย์ พ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1330
02
การวิจัยทางการพยาบาล
3(2-2-5)
 จุลจีรา จ./ไพฑูรย์ ว./นัฐรัมภาพร ธ./ปาริชาต ญ./ศรีงามลักษณ์ ศ./กมลรัตน์ ท./ณัฐิกา ร./สุวารี ค./ณัฐปภัสญ์ น./ธัญรัศม์ ภ./อนัญญา ล./อ้อยทิพย์ บ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1421
01
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(0-12)
 ณัฐิกา ร./บุปผา ก./กมลรัตน์ ท./อ้อยทิพย์ บ./เมวดี ศ./ช่อทิพย์ ต./จุลจีรา จ./อนัญญา ล./รายชื่อนักศึกษา
NS.1425
01
ปฏิบัติการผดุงครรภ์
3(0-12)
 อมรรัตน์ ผ./พรรวินท์ ธ./สุวารี ค./จิรภา ว./เยี่ยม ค./ช่อทิพย์ ต./รัตนเพ็ญพร ข./สุภาภัค ส./ยุภดี ส./รายชื่อนักศึกษา
NS.1426
01
การรักษาพยาบาลขั้นต้น
2(1-2-3)
 ธรณินทร์ ค./ณัฐปภัสญ์ น./ภัททิรา ก./ธัญรัศม์ ภ./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./ศรีงามลักษณ์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1428
01
การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
 เขมิกา ส./ธมลวรรณ ส./นัฐรัมภาพร ธ./สมฤทัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1432
02
วิชาชีพการพยาบาลและแนวโน้ม
2(2-0-4)
 อนัญญา ล./กมลรัตน์ ท./ช่อทิพย์ ต./จุลจีรา จ./ณัฐิกา ร./รายชื่อนักศึกษา