มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค ปกติ 2/2561

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1007051
01
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
1007054
01
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
 รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
1007055
02
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1007058
01
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3(2-2-5)
 ปภัสรา ร./ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007058
02
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3(2-2-5)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1007059
01
การพัฒนาทักษะการคิด
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007059
02
การพัฒนาทักษะการคิด
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
1007059
08
การพัฒนาทักษะการคิด
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007061
02
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1007064
01
พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007309
02
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
1007309
04
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007309
05
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007309
07
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007309
09
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
1007309
12
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007309
16
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
1007410
01
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007410
04
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 ปณิธาน ว./สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007410
05
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007411
04
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1007411
05
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
06
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
09
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1008401
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1008401
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1008401
03
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1008402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./ศิรภัสสร์ อ./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
05
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 วีระ บ./กัลยารัตน์ ก./อัจฉราภรณ์ ช./ทนงศักดิ์ ท./ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1008402
06
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 นิธิพงษ์ ย./พชร อ./นภาพร ล./เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1008402
10
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 จีราภรณ์ จ./นฤมล ภ./ปภัสรา ร./ดุษฎีพร ห./วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
15
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
16
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1008402
17
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
18
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1008402
19
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
20
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1008402
21
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 อัจฉรา ส./นุชจรีย์ ม./ทิพย์อักษร พ./สุริยันต์ ส./สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1008503
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 อดุลย์ ส./ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1008503
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1008503
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1008503
05
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1008504
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1008504
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 นฤมล ภ./จีราภรณ์ จ./ปภัสรา ร./ดุษฎีพร ห./วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
07
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./ศิรภัสสร์ อ./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
08
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
10
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 อัจฉรา ส./นุชจรีย์ ม./ทิพย์อักษร พ./สุริยันต์ ส./สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1008504
11
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
12
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1008504
13
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1008504
14
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
15
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 วีระ บ./กัลยารัตน์ ก./อัจฉราภรณ์ ช./ทนงศักดิ์ ท./ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1008504
16
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
17
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
18
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
10111032
01
ชีววิทยา
3(2-2-5)
 กุลวดี ค./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1012104
01
สถิติพื้นฐาน
3(3-0-6)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
1013506
02
ภูมิปัญญาศึกษา
3(3-0)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1016023
01
กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1016024
03
การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1016028
02
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
 สุจิตราภา ช./อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1016029
03
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1016030
03
นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1017032
03
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2
2(2-0-4)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1017033
01
สุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับแม่และเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1017035
01
การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
 สุจิตราภา ช./ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1026106
01
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026210
01
การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026216
01
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026217
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026312
01
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026312
02
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026312
03
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026312
04
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026313
02
การแปล 1
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026321
01
การเขียนอนุเฉท
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026327
01
การอ่านเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1026330
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026415
01
วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026438
03
การประเมินและการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./พชร อ./นภาพร ล./เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1026439
01
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1027402
02
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 เกษกนก ว./ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1028402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 สนุกจิต ส./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1028504
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 นิธิพงษ์ ย./พชร อ./นภาพร ล./เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1028504
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 สนุกจิต ส./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1036101
01
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036102
01
เรขาคณิตเบื้องต้น
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036118
01
ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036209
01
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036310
01
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036314
02
พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
1036322
02
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 กนกกร พ./สัจจารักษ์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1036323
01
การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036325
01
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
1036329
02
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1036424
03
สัมมนาคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 สุรสิทธิ์ ป./กนกกร พ./สัจจารักษ์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1046061
02
การจัดการศูนย์สารสนเทศ
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1046207
01
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1046314
03
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046315
01
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1046316
01
โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1046317
01
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1046421
01
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1046422
01
การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1046423
01
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1047002
03
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1051103
01
จิตวิทยาวัยเด็ก
2(2-0-4)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
1051107
01
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1051108
01
เคมีอินทรีย์ 1
3(2-3-5)
 ดุษฎีพร ห./ณัฐพงศ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1053101
02
ความคิดสร้างสรรค์
2(2-0)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1053202
01
นโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./รายชื่อนักศึกษา
1053243
02
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1056121
01
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
1056122
01
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1(0-3-2)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
1056231
01
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1056233
01
คลื่น
3(2-2-5)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
1056315
02
จุลชีววิทยา
3(2-2-5)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
1056327
01
เคมีอนินทรีย์
3(3-0-6
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056328
01
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-2)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056335
01
ไฟฟ้าแม่เหล็ก
3(2-2-5)
 วิชชุตา อ./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1056344
01
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
1056351
01
สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
1056365
02
การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 ปภัสรา ร./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1056436
03
ฟิสิกส์แผนใหม่
3(2-2-5)
 สุรสิทธิ์ ป./วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1056452
03
หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
1056462
03
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066103
01
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066206
01
กฎหมายที่ดิน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066210
01
กฎหมายอาญา 3
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066212
01
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066214
01
กฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066215
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 สมนึก ข./กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066215
02
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066216
01
กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066319
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 สมนึก ข./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1066319
02
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066321
01
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066322
01
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066323
01
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066323
02
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066324
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066325
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066325
02
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066325
03
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066326
01
กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066328
01
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066330
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066429
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1066431
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066433
01
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066435
01
กฎหมายการคลัง
3(3-0-6)
 สมนึก ข./บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066437
01
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1068402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
5(0-450-0)
 ไศลโสภิณ ภ./สมนึก ข./ณภัทร จ./บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1077302
01
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1078305
01
การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
1078400
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(450)
 จักรี จ./อนงค์วรรณ ฤ./สุภร ว./คุณัญญาฐ์ ค./นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1078400
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(450)
 จักรี จ./อนงค์วรรณ ฤ./สุภร ว./คุณัญญาฐ์ ค./นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1087101
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1087201
01
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1087301
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087305
01
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1088401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2(90)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1088403
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(350)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1097312
01
การบัญชีชั้นกลาง2
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1097315
01
การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1097318
01
การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097409
01
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097410
01
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1098403
01
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1(0-2-1)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1098404
01
สหกิจศึกษา
6(0-40)
 อุมาวดี ด./วาสนา ค./รัศมีเพ็ญ น./สุนันทา ส./หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1098404
02
สหกิจศึกษา
6(0-40)
 อุมาวดี ด./วาสนา ค./รัศมีเพ็ญ น./สุนันทา ส./หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1100504
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1106009
01
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116207
01
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116208
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116208
02
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116209
01
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1116209
02
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116215
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116215
02
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116234
01
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116310
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116314
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116317
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1116324
01
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1116327
01
การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116327
02
การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116330
01
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116331
01
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116336
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116341
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116346
01
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1116346
02
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
11164333
01
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3(3-0-6
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1117251
01
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1117251
02
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1118454
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./ณัฐปราย์ ช./จินตกานด์ ส./ธนิกานต์ ศ./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1118454
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อธิษฐาน ช./อนุสรณ์ พ./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1118454
03
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อธิษฐาน ช./อนุสรณ์ พ./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1136102
01
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1136204
01
หลักสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1136304
01
ทฤษฎีการคำนวณ
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1136304
02
ทฤษฎีการคำนวณ
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137206
01
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1137207
01
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137207
02
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137208
01
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1137209
01
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137309
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6
 สุทธินันท์ ล./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1137310
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1138020
01
การทำเหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138032
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138033
01
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1138035
01
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138036
01
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138037
01
การเสนอโครงงาน
1(1-0-2)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138038
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138039
01
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138041
01
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
3(300)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138045
01
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138059
01
พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1138201
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138303
01
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138304
01
การออกแบบและการบริหารเครือข่าย
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1150012
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150012
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1150012
05
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1150012
07
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500122
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
11500122
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500122
09
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1150013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-2-5)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500132
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
11500132
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
11500132
05
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
11500132
06
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
11500133
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150014
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1150023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
1156203
01
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1156205
01
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1156212
01
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157016
01
ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-1-5)
 Liu m./รายชื่อนักศึกษา
1157016
02
ภาษาจีนเบื้องต้น
3(2-1-5)
 Liu m./รายชื่อนักศึกษา
1157217
01
การควบคุมมลภาวะทางอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157218
01
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157222
01
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
 มานพ ย./อชิตพล ศ./รายชื่อนักศึกษา
1157246
01
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157315
01
วัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
 รัชวุธ ส./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1157326
01
โครงงาน
3(2-2-5)
 ปิยพันธุ์ ส./อชิตพล ศ./มานพ ย./ธรรมนูญ ม./รัชวุธ ส./สุรวุฒิ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157331
01
จิตวิทยาเพื่อการทำงาน
3(3-0-6
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157332
01
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1157337
01
การเขียนรายงานด้านเทคนิค
3(3-0-6
 ธรรมนูญ ม./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157337
02
การเขียนรายงานด้านเทคนิค
3(3-0-6
 ธรรมนูญ ม./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157358
01
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1158464
01
การฝึกงาน
7(400)
 ปิยพันธุ์ ส./อชิตพล ศ./มานพ ย./ธรรมนูญ ม./รัชวุธ ส./สุรวุฒิ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1161104
01
กายวิภาค
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1161105
01
การเขียนแบบทัศนียภาพ
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1161319
01
ธุรกิจสร้างสรรค์ ศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./นฤดม ป./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1162210
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1162211
01
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1162212
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1162213
01
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1162320
01
ศิลปะภาพถ่าย
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1163210
01
ทัศนศิลป์ 1
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1163210
02
ทัศนศิลป์ 1
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1163211
01
องค์ประกอบศิลปะ
3(2-2-5)
 กิตติศักดิ์ จ./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1163211
02
องค์ประกอบศิลปะ
3(2-2-5)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1163212
01
พื้นฐานภาพพิมพ์
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1163212
02
พื้นฐานภาพพิมพ์
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1163213
01
จิตรกรรมภาพคนเหมือน
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1163213
02
จิตรกรรมภาพคนเหมือน
3(1-4-4)
 พัชรชัย ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1163320
01
ศิลปะวิจารณ์
3(2-2-5)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1164001
01
เทคนิคการทำหุ่นจาลอง
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1164002
01
การออกแบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1164003
01
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1164007
01
การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1165110
01
การวาดเส้นสร้างสรรค์ 2
3(1-4-4)
 นฤดม ป./กิตติศักดิ์ จ./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1165111
01
เครื่องเคลือบดินเผาศิลปะ
3(1-4-4)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1165111
02
เครื่องเคลือบดินเผาศิลปะ
3(1-4-4)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1165116
01
ปูนปั้น
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1165118
01
การระบายสีน้า
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1176316
02
ศิลปะการใช้ภาษาไทยในการนำเสนอสารด้วย คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1176317
03
ภาษาบาลี-สันสกฤต ในภาษาไทย
3(3-0-6
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176318
02
ศัพท์บัญญัติและศัพท์สันนิษฐาน
3(3-0-6
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176319
01
การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176408
01
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176409
01
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176420
01
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176422
01
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176422
02
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1176422
03
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176422
04
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176422
05
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176423
03
สัมมนาการใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176429
01
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176431
01
วรรณกรรมนิทาน
3(3-0-6
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176435
01
การประพันธ์ร้อยกรอง
3(3-0-6
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1186208
01
หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1186316
01
โภชนาศาสตร์ทางการกีฬา
2(2-0-4)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1186317
01
การวัดและประเมินผลพลศึกษา
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
1186318
02
การวิจัยทางพลศึกษา
3(2-2-5)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
1186425
01
การจัดการและการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
2(2-0-4)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1187015
02
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกรีฑา
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1187035
02
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1187302
02
เกมเบ็ตเตล็ด
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1187401
01
นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1187404
02
การแสวงหาสารสนเทศทางพลศึกษา
2(1-2-3)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
01
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
02
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
02
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
12500212
03
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
05
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250022
01
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250022
06
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1250022
07
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250023
03
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250023
04
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250023
05
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250023
06
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สมปอง ส./จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500242
01
การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250031
03
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
12500312
02
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
03
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
12500312
06
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 ศรายุทธ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
07
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
1250032
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250032
04
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500322
01
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
12500322
02
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
03
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
07
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
12500322
08
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
12500322
09
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
12500332
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500342
02
มนุษย์กับกฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
12500342
05
มนุษย์กับกฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1250044
01
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1250044
02
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1250044
05
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1250044
06
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1251024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1251024
03
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1251024
05
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 พรสวรรค์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1251033
02
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1253033
01
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1253034
01
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 พรรณี ห./พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400041
02
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1400041
03
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
07
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
09
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
05
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1400042
06
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
07
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1400042
08
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1400043
03
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ศิรินันท์ ถ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1400044
01
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400044
02
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ประมุข ศ./ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1400044
04
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1408051
03
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1408051
06
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1408051
07
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1408051
08
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1408054
02
กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
2012102
01
กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา 2
3(2-2-5)
 เขมิกา ส./พ.อังคณา พ./รายชื่อนักศึกษา
2012104
01
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
 ยุภดี ส./กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
3012101
01
เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
3012104
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012107
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012109
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
3012113
01
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
3012115
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012229
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012301
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012303
01
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
3032102
01
การจัดการทุนมนุษย์
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
3032116
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
3032301
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3500102
01
การจัดการธุรกิจ 2
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
3561101
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 เรืองศิลป์ จ./รายชื่อนักศึกษา
3561101
02
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 จักรพงษ์ น./รายชื่อนักศึกษา
40001093
01
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4002102
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4002103
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4002103
02
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002104
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4002104
02
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4002105
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
4002107
01
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4002107
02
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002107
03
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
4002109
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002109
02
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002110
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002110
02
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4002111
01
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002111
02
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002112
01
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002112
02
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002113
01
การภาษีอากร
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4002113
02
การภาษีอากร
3(2-2-5)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012202
01
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4012206
01
จริยธรรมทางการจัดการและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012207
01
การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012208
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
4012209
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012210
01
สัมมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012301
01
การบริหารสำนักงาน
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012302
01
การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012303
01
การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4012308
01
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4012401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
2(90)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4022201
01
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022205
01
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022206
01
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022207
01
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4022209
01
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022211
01
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022212
01
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4022212
02
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4022213
01
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4022214
01
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022319
01
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
4022328
01
การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4032201
01
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032202
01
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032203
01
การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4032206
01
อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032207
01
การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
4032209
01
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032210
01
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032302
01
การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4032303
01
การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4032309
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
3(3-0-6)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4032401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
1(45)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4032404
01
สหกิจศึกษา
6(540)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
40521032
01
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
40521042
01
จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4052322
01
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
 Liu m./รายชื่อนักศึกษา
4057103
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057203
02
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057204
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4
3(90)
 วาสนา ส./วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4057304
01
การวิจัยทางธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057305
01
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4057306
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6
3(90)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057403
01
สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
6(270)
 กฤตเมธ น./อารีรัตน์ พ./วาสนา ส./วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4059009
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4059015
01
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4063408
01
การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
40634143
01
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4063501
01
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4063501
02
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4063501
03
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
4071104
01
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4071104
02
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
40723193
02
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./พ.รุจิรารักษ์ บ/รายชื่อนักศึกษา
4072322
02
เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4072408
02
ปรสิตสาธารณสุข
2(1-2-3)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
4072509
01
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
4072509
02
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4072510
02
สุขภาพจิตชุมชน
2(2-0)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4072510
03
สุขภาพจิตชุมชน
2(2-0)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073218
01
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4073218
03
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4073305
01
โภชนศาสตร์
2(2-0-4)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
4073305
02
โภชนศาสตร์
2(2-0-4)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073305
03
โภชนศาสตร์
2(2-0-4)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
40733063
01
สุขศึกษาและหลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
40733063
03
สุขศึกษาและหลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073324
01
อนามัยครอบครัว
3(3-0-6)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073324
02
อนามัยครอบครัว
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073519
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073519
02
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073701
01
การยศาสตร์
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074103
01
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074103
03
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
40748153
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(400)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
40748153
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(400)
 ดวงใจ ว./พัชนี จ./กรุณา จ./ปาริชาติ ส./สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
40748153
03
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(400)
 ดวงใจ ว./พัชนี จ./กรุณา จ./ปาริชาติ ส./สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106002
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106003
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4106005
02
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4106008
02
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4106012
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
41133103
03
ชีวสถิติ
3(3-0)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
423212
01
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-3)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
5002503
06
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 กรกมล ว./เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
5002503
09
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 สุรพล ว./กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002503
11
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
5002503
12
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5002503
13
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 สุรพล ว./กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002503
14
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002504
02
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 เมวดี ศ./รายชื่อนักศึกษา
5002504
03
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
5002504
08
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
5002504
10
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 เมวดี ศ./รายชื่อนักศึกษา
5002504
11
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002504
12
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002507
01
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002507
02
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
5002507
05
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
5002507
06
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
5002507
08
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
5002507
12
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
5002507
13
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
5002508
01
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5002508
02
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5002508
05
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สมภารธัชธรณ์ ศ./จักรพงษ์ น./รายชื่อนักศึกษา
5002508
06
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5002508
07
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สมภารธัชธรณ์ ศ./จักรพงษ์ น./รายชื่อนักศึกษา
5002508
08
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
5002508
14
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012803
02
กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012804
01
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
5012809
01
หนังสือนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุจิตราภา ช./ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
5012810
02
สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
5013154
01
โครงงาน
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
5016103
01
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5016104
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5016105
01
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5016106
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5016107
01
เคมีสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5016108
01
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1(0-3-1)
 วิภารัตน์ น./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5017106
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1
1(0-3-1)
 จักรี ว./วิภารัตน์ น./ ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5017202
01
กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5017208
01
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5017210
01
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5017312
01
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018310
01
วิศวกรรมการซ่อมบำรุง
3(3-0-6)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018310
02
วิศวกรรมการซ่อมบำรุง
3(3-0-6)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018311
01
ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5018312
01
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5018313
01
หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5018314
01
การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5018315
01
สัมมนาสำหรับวิศวกรการผลิต
1(0-3-1)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018418
01
การออกแบบโรงงานอุตสหกรรม
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018419
01
การวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5018420
01
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5019410
01
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5019422
01
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5022804
02
ระบบจำนวน
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
5022806
01
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./สัจจารักษ์ ล./รายชื่อนักศึกษา
5022808
01
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022809
02
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022812
01
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
5022813
01
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022814
01
สถิติ 1
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022815
01
การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022817
01
ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 กนกกร พ./เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
5026102
01
แคลคูลัส 2
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5026204
01
สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5027102
01
สถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5028202
01
การออกแบบการทดลองและการวัด ทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028308
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-1)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028309
01
วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-2-5
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5028310
01
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028312
01
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028414
01
การทำความเย็น
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028415
01
การปรับอากาศ
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028417
01
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028418
01
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5028418
02
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5028419
01
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-2)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5029315
01
โปรแกรมแมทแลปสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-2-5)
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5029316
01
การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5029430
01
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
5(600)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5032803
01
โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./ศิรภัสสร์ อ./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
5032807
02
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
5032808
01
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
5032915
02
สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5042804
01
ทักษะการสอนและการฝึกกรีฑา
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5042805
02
กายวิภาคศาสตร์
3(3-0-6)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
5042806
02
ทฤษฏีการเรียนรู้และพฤติกรรมการสอนพลศึกษา
3(3-0-6)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
5042807
02
ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา
2(2-0-4)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
5042811
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5042812
02
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5042813
01
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
3(3-0-6)
 กัลยารัตน์ ก./กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
5042814
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
5052803
02
คำและสำนวนไทย
3(3–0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
5052804
01
การเขียนที่มีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5052808
01
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
5052812
01
คติชนวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
5062804
01
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062804
02
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062805
01
สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062805
02
สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062806
01
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062808
02
การอ่านเชิงวิพากษ์
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
5062809
01
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062904
01
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062904
02
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5072802
02
คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5072805
01
ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
5072809
01
เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5072812
02
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
 วิชชุตา อ./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
5072820
01
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
5072821
02
นิเวศวิทยา
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6001112
01
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
 พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
6001114
01
วิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6001431
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 1
3(270)
 ประมุข ศ./อินทุราภรณ์ ม./วิมลศิลป์ ป./โชติกา ส./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6002234
01
สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 1
3(1-4-4)
 อินทุราภรณ์ ม./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003324
01
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 2
3(1-4-4)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6003433
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 3
3(270)
 ประมุข ศ./อินทุราภรณ์ ม./วิมลศิลป์ ป./โชติกา ส./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6012103
01
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
6012105
01
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 กันตินันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6022103
01
การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6022104
01
การจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
6022106
01
สัมมนาเกษตรยั่งยืน
3(1-4-4)
 บุญช่วย ก./พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
6022108
01
การทำแผนแม่บทชุมชน
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6022112
01
เกษตรกรรมยั่งยืน
3(3-0-6)
 รายชื่อนักศึกษา
6022125
01
ทฤษฎีการพัฒนา
3(3-0-6)
 โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6216103
02
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
6216110
02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 ธานี ถ./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6216202
01
ทักษะการอ่านและการเขียนงานทางรัฐศาสตร์
3(2-1-5)
 ธรรมรัตน์ พ./พรสวรรค์ ม./รายชื่อนักศึกษา
6216202
02
ทักษะการอ่านและการเขียนงานทางรัฐศาสตร์
3(2-1-5)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216206
01
ทฤษฎีการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216208
01
การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
6216214
01
การเมืองการปกครองในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216304
01
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-1-5)
 พรสวรรค์ ม./จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6216311
01
โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
6216316
01
สัมมนาการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6216318
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
6216326
01
การเมืองว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216329
01
การเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
 กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6216435
01
วรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216438
01
สัมมนาการเมืองอีสาน
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
6218402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
5(0-450)
 ธรรมรัตน์ พ./เกศสุดา ภ./พรสวรรค์ ม./ธานี ถ./ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
6218402
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
5(0-450)
 ธรรมรัตน์ พ./เกศสุดา ภ./พรสวรรค์ ม./ธานี ถ./ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
7012402
01
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7012403
01
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
7012404
01
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
7012407
02
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
7012408
01
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
7012603
01
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-1)
 พงษ์ภูไท อ./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
7012608
02
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
7012609
01
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
7012610
02
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
7014102
01
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
7014203
01
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7014204
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
BN.1210
01
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
2(2-0-4)
 ธมลวรรณ ส./ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา
EDUC106
01
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
5(2-4-3)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
ENGL501
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
5(2-4-3)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1204
01
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3(0-12-0)
 กมลทิพย์ ล./รายชื่อนักศึกษา
NS.1205
01
การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2(1-2-3)
 เมวดี ศ./บุปผา ก./กมลรัตน์ ท./อ้อยทิพย์ บ./ณัฐิกา ร./ช่อทิพย์ ต./จุลจีรา จ./วีระชัย ต./รายชื่อนักศึกษา
NS.1215
01
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
 สุภาณี ส./ไพฑูรย์ ว./กมลทิพย์ ล./ณัฐพล พ./ยุวดี บ./ทรัพย์ทวี ห./รายชื่อนักศึกษา
NS.1218
01
การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
 ปาริชาต ญ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1310
01
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
3(3-0-6)
 สุภาพร พ./พรภัทรา ส./ธมลวรรณ ส./รายชื่อนักศึกษา
NS.1314
01
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-12)
 สุภาภัค ส./ยุภดี ส./เมวดี ศ./อ้อยทิพย์ บ./จุลจีรา จ./รัชนีพรรณ ส./วีระชัย ต./จิระภา ว./รายชื่อนักศึกษา
NS.1319
01
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(0-12)
 ณัฐพล พ./ปาริชาต ญ./สุภาณี ส./ยุวดี บ./ทรัพย์ทวี ห./เขมิกา ส./สมฤทัย ผ./กมลทิพย์ ล./รายชื่อนักศึกษา
NS.1320
01
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(3-0-6
 บุปผา ก./ณัฐิกา ร./อ้อยทิพย์ บ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1324
01
การผดุงครรภ์
3(3-0-6)
 สมฤทัย ผ./ศศิรินทร์ ก./สุวารี ค./ลำพงษ์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1427
02
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น
2(0-8-0)
 ธรณินทร์ ค./ธมลวรรณ ส./ภัททิรา ก./บุปผา ก./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./ธัญรัศม์ ภ./ณัฐปภัสญ์ น./ศรีงามลักษณ์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
NS.1429
02
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
1(0-4-0)
 วีระชัย ต./บุปผา ก./ช่อทิพย์ ต./เมวดี ศ./กมลรัตน์ ท./รายชื่อนักศึกษา
NS.1433
02
ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
0(0-8-0)
 ช่อทิพย์ ต./บุปผา ก./ณัฐิกา ร./อ้อยทิพย์ บ./วีระชัย ต./เมวดี ศ./กมลรัตน์ ท./จุลจีรา จ./รายชื่อนักศึกษา
PROF1033
01
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
3(135)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา