มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2561
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
ปกติ CS61.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
ES61.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
ศิลปะและการออกแบบ
01
ปกติ AD61.1
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
สาธารณสุขชุมชน
01
BPH61.1
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
กศปช.61.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
01
วิชาชีพครู 611
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2561
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
02
วิชาชีพครู 612
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2561
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
03
วิชาชีพครู 613
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2561
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
04
วิชาชีพครู 614
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2561
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
05
วิชาชีพครู 615
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2561
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
06
วิชาชีพครู 616
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2561
พยาบาลศาสตร์
01
ปกติ BNS61.1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
ปกติ BL61.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
ปกติ HRM61.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ PA61.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์
01
HRM61.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์
01
ปกติ PS61.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
ILD60.1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
กศ.ปช.BL61.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
กศปช61.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
01
กศปช.PA61.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์
01
กศปช.PS61.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
กศ.ปช.สห61.1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ป.MA.DS61.1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
02
พ.MA.DS61.2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2561
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ FB61.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
01
ปกติ MM61.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
ปกติ RFBM61.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
02
ปกติ RFBM61.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การท่องเที่ยวและบริการ
01
T.H61.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ BC61.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
01
กศ.ปช. MM61.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
กศ.ปช.BC61.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ CEC61.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ CEC61.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คณิตศาสตร์
01
ปกติ Math61.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คณิตศาสตร์
02
ปกติ Math61.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ CED61.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ CED61.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
01
ปกติ PhE61.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
02
ปกติ PhE61.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
ปกติ TH61.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
02
ปกติ TH61.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ENG61.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ENG61.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ SG61.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ SG61.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
บริหารการศึกษา
01
พ.บกศ.61.1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
หลักสูตรและการสอน
01
พ.หลักสูตร61.1ม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
หลักสูตรและการสอน
02
พ.หลักสูตร61.2ข
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ PE61.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ปกติ ME61.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
01
โรงเรียนสาธิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2560
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
ปกติ เทคโนฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
ปกติ CS60.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ศิลปะและการออกแบบ
01
ปกติ AD60.1
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตร์
01
ปกติ PH60.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตร์
02
ปกติ PH60.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
กศปช.เทคโน60.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
กศปช.CS60.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตร์
01
กศปช.PH60.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
01
วิชาชีพครู 601
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
02
วิชาชีพครู 602
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
03
วิชาชีพครู 603
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
04
วิชาชีพครู 604
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
05
วิชาชีพครู 605
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
06
วิชาชีพครู 606
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2560
พยาบาลศาสตร์
01
ปกติ BNS60.1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2560
พยาบาลศาสตร์
02
ปกติ BNS60.2
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
ปกติ BL60.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ PA60.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์
01
ปกติ PS60.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
กศปช.BL60.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
01
กศปช.PA60.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์
02
กศปช.PA60.2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์
01
กศปช.PS60.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ FB60.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
ปกติ MM60.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
ปกติ RFBM60.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
02
ปกติ RFBM60.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ BC60.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
กศปช.MM60.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
กศปช.BC60.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ ECE60.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ ECE60.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
01
ปกติ Math60.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
02
ปกติ Math60.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ CED60.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ CED60.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
01
ปกติ PhE60.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
02
ปกติ PhE60.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
ปกติ TH60.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
02
ปกติ TH60.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ENG60.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ENG60.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ SG60.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ SG60.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
บริหารการศึกษา
01
บ.การศึกษา พ60
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
หลักสูตรและการสอน
01
ลส.มข.ท.พ601
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
หลักสูตรและการสอน
02
ลส.ข.ท.พ602
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ PE60.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมการผลิต
02
ปกติ PE60.2สหก
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ปกติ ME60.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2559
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
ปกติ เทคโน59.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
ปกติ CS59.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ศิลปะและการออกแบบ
01
ปกติ AD.59.1
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
01
ปกติ PH59.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
02
ปกติ PH59.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
03
ปกติ PH59.3
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
01
กศปช.PH59.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
01
วิชาชีพครู 591
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
02
วิชาชีพครู 592
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
03
วิชาชีพครู 593
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
04
วิชาชีพครู 594
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
05
วิชาชีพครู 595
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2559
พยาบาลศาสตร์
01
ปกติ BNS59.1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2559
พยาบาลศาสตร์
02
ปกติ BNS59.2
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
01
ปกติ BL59.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ PA59.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐศาสตร์
01
ปกติ PS59.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
ปกติ สหวิทย์ฯ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์
01
กศปช.PA59.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ FB59.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
ปกติ MM59.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
ปกติ RFBM59.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
02
ปกติ RFBM59.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ BC59.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
กศปช.MM59.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ ECE59.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ ECE59.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
03
ปกติ ECE59.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
01
ปกติ Math59.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
02
ปกติ Math59.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ CED59.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ CED59.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ศึกษา
03
ปกติ CED59.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
พลศึกษา
01
ปกติ PhE59.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
พลศึกษา
02
ปกติ PhE59.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
ปกติ TH95.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
02
ปกติ TH59.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
03
ปกติ TH59.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ENG59.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ENG59.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ SG59.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ SG59.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
ปกติ SG59.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ PE59.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ปกติ ME59.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมเครื่องกล
02
ปกติ ME59.2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2558
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
ปกติ เทคโนฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
ปกติ ว.คอมฯ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตร์
01
ปกติ สธ58.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตร์
02
ปกติ สธ58.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตร์
03
ปกติ สธ58.3
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
กศปช.เทคโน58.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตร์
01
กศปช.PH58.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
01
วิชาชีพครู581
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
02
วิชาชีพครู582
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
03
วิชาชีพครู583
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2558
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
04
วิชาชีพครู584
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2558
พยาบาลศาสตร์
01
ปกติ พยาบาล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2558
พยาบาลศาสตร์
02
ปกติ พยาบาล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
ปกติ นิติ
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
ปกติ HRM58.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ PA58.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ปกติ PA58.2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐศาสตร์
01
ปกติ PS58.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐศาสตร์
02
ปกติ PS58.2
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
ปกติ สหวิทย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
12
กศปช.สห58.12
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
กศปช.BL58.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
กศปช.HRM58.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์
01
กศปช.PA58.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐศาสตร์
01
กศปช.PS58.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
สห.พญาแล58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
เกษตรสมบูรณ์58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
แก้งคร้อเมือง58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
บ้านไผ่58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
นครราชสีมา58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
จัตุรัส58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
ประทาย+คง58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
ชุมแพโคกสูง58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
เมืองย่าโม58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
สีมาด่าน58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
บำเหน็จ58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
มิ่งมงคลคีรี58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
ชุมแพการอาชีพ58
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ FB58.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การเงินและการธนาคาร
02
ปกติ FB58.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
ปกติ MM58.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
02
ปกติ MM58.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
ปกติ RFBM58.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
02
ปกติ RFBM58.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ คอม.ธุ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การเงินและการธนาคาร
01
กศปช.FB58.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
กศปช.MM58.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
กศปช.BC58.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ ปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
02
ปกติ ปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
03
ปกติ ปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
01
ปกติ Math58.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
02
ปกติ คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
03
ปกติ Math58.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ CED58.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ CED58.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
03
ปกติ CED58.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ศึกษา
04
ปกติ CED58.4
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
พลศึกษา
01
ปกติ PhE58.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
พลศึกษา
02
ปกติ PhE58.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
ปกติ TH58.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
02
ปกติ TH58.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
03
ปกติ TH58.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ENG58.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ENG58.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
03
ปกติ ENG58.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ SG58.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ SG58.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
ปกติ SG58.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย.อ.ป.58
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารการศึกษา
01
บศ581รุ่น20
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารการศึกษา
02
บศ582รุ่น21
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตร.ท.พ58
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
02
หลักสูตร582
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ การผลิด
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
วิศวกรรมการผลิต
02
ปกติ PE58.2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ปกติ เครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
วิศวกรรมเครื่องกล
02
ปกติ ME58.2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2557
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
เทคโน571
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
CS.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตร์
01
สธศ1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตร์
02
สธศ2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
กศปช.CS57.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตร์
01
กศปช.PH57.1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
พยาบาลศาสตร์
01
NS1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
นิติ1
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
ปกติ HRM57.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ปกติ PA57.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ปกติ PA57.2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
03
ปกติ PA57.3
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐศาสตร์
01
ปกติ PS57.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
หส1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
01
การปกครองฯ571
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
กศปช.BL57.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
บริหารทรัพยากรมนุษย์
01
กศปช.HRM57.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
01
กศปช.PA57.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐศาสตร์
01
กศปช.PS57.1
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
ชุมแพโคกสูง57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
นครราชสีมา57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
เกษตรสมบูรณ์57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
มิ่งมงคลคีรี57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
ประทาย57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
แวงน้อย57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
เมืองชัยภูมิ57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
บ้านไผ่57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
วบำเหน็จณรงค์57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
คง57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
หนองบัวระเหว57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
บ้านเขว้า57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
จัตุรัส57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
แก้งคร้อ57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
พญาแล57
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ยุทธศ.57
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
02
ยุทธศ572
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปม57
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การเงินและการธนาคาร
01
ปกติ FB57.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การเงินและการธนาคาร
02
ปกติ FB57.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
ปกติ MM57.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
02
ปกติ MM57.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
ปกติ BC57.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
ปกติ BC57.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การเงินและการธนาคาร
01
กศปช.FB57.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
กศปช.MM57.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
กศปช.BC57.1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การศึกษาปฐมวัย
01
ปกติ CEC57.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คณิตศาสตร์
01
ปกติ Math57.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คณิตศาสตร์
02
ปกติ Math57.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ CED57.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ CED57.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ศึกษา
03
ปกติ CED57.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
พลศึกษา
01
ปกติ PhE57.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
พลศึกษา
02
ปกติ PhE57.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
ปกติ TH57.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
02
ปกติ TH57.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
03
ปกติ TH57.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ENG57.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
02
ปกติ ENG57.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ SG57.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ SG57.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
ปกติ SG57.3
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
01
เทคโนสื่อ57
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย57
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย.อ.ป.571
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
01
กบศ.571
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
02
กบศ572
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
03
กบศ573
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
01
กบศ.อ.พ571
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
02
กบศ.อ.พ572
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
วิจัย.พ57
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
วิจัย.อ.พ.571
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
03
วิจัย.อ.พ.573
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2557
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตรโท1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
หลักสูตรและการสอน
02
หลักสูตร572
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ PE57.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
วิศวกรรมการผลิต
02
ว.ผ.1(สหกิจ)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
วิศวกรรมเครื่องกล
01
ปกติ ME57.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
วิศวกรรมเครื่องกล
02
ปกติ ME57.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2556
สาธารณสุขศาสตร์
01
สธศ561
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
สาธารณสุขศาสตร์
02
สธศ562
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
พยาบาลศาสตร์
01
n1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รปศ562
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
03
รปศ563
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
04
รปศ564
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
การปกครองท้องถิ่น
01
อปท.561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.561
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รปม562
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การเงินและการธนาคาร
01
กง561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การเงินและการธนาคาร
02
กง562
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
กจ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
02
ปกติ MM56.2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอมธุ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
คอมธุ562
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การเงินและการธนาคาร
01
การเงินฯ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
การจัดการ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอม.ธุรกิจ561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
01
ปกติ Math56.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
02
ปกติ Math56.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ปกติ CED56.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ปกติ CED56.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
ปกติ TH56.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
02
ปกติ TH56.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
ปกติ ENG56.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
02
eng562
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ปกติ SG56.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ปกติ SG56.2
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
01
คณิตศาสตร์.561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
กศปช.CDE56.1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
ภาษาไทย561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
Eng1
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
วิทย์ทั่วไป.561
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
นิติ561
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
สห561
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
นิติ.561
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
แก้งคร้อ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
คง56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
ชุมแพ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
ชุมแพโคกสูง56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
ด่านขุนทด56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
เนินสง่า56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
เมืองย่าโม56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
บ้านไผ่56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
บ้านเขว้า56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
พญาแล56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
แวงน้อย56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
ประทาย56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
เหลื่อมแก้งฯ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
โยธินนุกูล56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
บำเหน็จณรงค์56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16
มิ่งมงคลคีรี56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
17
เมืองชัยภูมิ56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
18
คอนสวรรค์56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
วิศวกรรมการผลิต
01
ปกติ PE56.1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
01
เทคโนสื่อ561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
02
เทคโนสื่อ562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ยศท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
01
กบศ561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
02
กบศ562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
03
กบศ563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
04
กบศ564
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
05
กบศ565
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
06
กบศ566
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
01
กบศ.อ.พ561
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
03
เทคโน573
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปม561
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
วิจัย561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
วิจัย562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
01
หลักสูตร561
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
02
หลักสูตร562
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
03
หลักสูตร563
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
04
หลักสูตร564
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2555
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
TL1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
CS1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
สาธารณสุขชุมชน
01
สธ1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
พยาบาลศาสตร์
01
พย.55
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
BBA1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
02
BBA2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
03
BBA3
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
04
BBA4
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รป551
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รป552
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
03
รป553
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
04
รป554
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.551
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รป551
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
การจัดการ
01
GB1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการ
02
GB2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
CB1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
CB2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
CB3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการ
01
การจัดการ.551
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการ
02
การจัดการ.552
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
คอม.ธุรกิจ.551
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
01
ปฐมวัย551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
02
ปฐมวัย552
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
03
ปฐมวัย553
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
01
MT1
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
02
MT2
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
03
MT3
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
04
MT4
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ComE1
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ศึกษา
02
ComE2
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
EngE1
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
02
EngE2
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
03
EngE3
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
04
EngE4
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
วิทย์ท551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
วิทย์ท552
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
03
วิทย์ท553
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
04
วิทย์ท554
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
01
ปฐมวัย.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
01
คณิตศาสตร์.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
คอม.ศึกษา.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ภาษาอังกฤษ.551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
วิทย์ทั่วไป551
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
ปกติ BL55.1
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
นิติ.551
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
มช/02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
มช/04
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
มช/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
มช/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
มช/12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
มช/15
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
มช/16
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
มช/20
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
มช/21
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
มช/22
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
มช/23
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
มช/24
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
มช/26
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
มช/29
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
มช/31
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16
มช/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
วิศวกรรมการผลิต
01
Engi1
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
วิศวกรรมการผลิต
02
ปกติ PE56.2
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2554
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
01
เทคโนอุต54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทย์ฯแวด
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
สาธารณสุขชุมชน
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การปกครองท้องถิ่น
01
อปท.541
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รปศ.541
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
ก.ทั่วไป.541
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
01
บ.ข.บัญชี.541
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บ.ข.คอมธุร.541
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บ.ข.คอมธุร.542
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
ปฐมวัย.541
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
02
ปฐมวัย.542
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
01
คณิตศาสตร์.541
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ภาษาอังกฤษ.541
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
นิติ54
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
นิติ.541
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01
มช6/1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
02
มช6/2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
03
มช6/3
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
04
มช6/4
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
05
มช6/5
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
06
มช6/6
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
07
มช6/7
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
08
มช6/8
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
09
มช6/9
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
10
มช6/A
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
11
มช6/B
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12
มช6/C
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13
มช6/D
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
14
มช6/E
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15
มช6/F
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16
มช6/G
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
17
มช6/H
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
18
มช6/I
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
19
มช6/J
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
20
มช6/K
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
21
มช6/L
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
22
มช6/M
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
23
มช6/N
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
24
มช6/O
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
25
มช6/P
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
26
มช6/Q
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
27
มช6/R
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
28
มช6/S
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
29
มช6/T
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
30
มช6/U
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
31
มช6/V
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
32
มช6/W
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
33
มช6/X
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การบริหารการศึกษา
01
บกศ.พ.54
ครุศาสตรมหาบัณฑิต