มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การลงทะเบียนเรียน
  1. สำหรับ ปริญญาตรี ภาคปกติ
  1.1 ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2565 (ลงทะเบียนเรียน 21 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ค. 2565)
  1.2 ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2565 (เรียนร่วม/เปิดกรณีพิเศษ) (ลงทะเบียนเรียน 21 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ค. 2565)
  1.3 ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปช. 1/2565 (ลงทะเบียนเรียน 21 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ค. 2565)
  1.4 ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2564 (เฉพาะ การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (ลงทะเบียนเรียน 14 มี.ค. 2565 - 28 มี.ค. 2565)
  1.5 ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2565 (เฉพาะ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) (ลงทะเบียนเรียน 21 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ค. 2565)
  2. สำหรับ ปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
  2.1 ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2565 (ลงทะเบียนเรียน 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565)
  2.2 ลงทะเบียนเรียน กศ.ปช. 1/2565 (เรียนร่วม/เปิดกรณีพิเศษ) (ลงทะเบียนเรียน 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565)
  3. สำหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา
  3.1 ลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต (ป.วิชาชีพครู) 1/2565 (ลงทะเบียนเรียน 7 พ.ค. 65 ถึง 4 มิ.ย. 65)
  3.2 ลงทะเบียนเรียน ปริญญาโท ภาคปกติ 1/2565  (ลงทะเบียนเรียน 21 มิ.ย.- 20 ก.ค. 2565 )
  3.3 ลงทะเบียนเรียน ปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/2565  (ลงทะเบียนเรียน 1 ก.ค. - 31 ก.ค 2565)
  4. สำหรับ ระดับประกาศนียบัตร
  4.1 ลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1/2565 (ลงทะเบียนเรียน 21 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2565)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โทร. 044-815120