รายละเอียด สมัคร จำนวนเปิดรับ สมัครแล้ว ยืนยันการสมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 3 1
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 40 41 12
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 15 7 0
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ 25 7 2
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 15 205 82
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 20 16 2
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ 25 25 7
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 13 5
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 10 4 3
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ          
       - วิชาเอกการจัดการ 40 9 5
       - วิชาเอกการเงิน 40 5 3
       - วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล 30 0 0
       - วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 30 33 24
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 30 4 2
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 101 39
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 49 16
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 40 21 8
     สาขาวิชาพลศึกษา 40 69 29
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 33 14
     สาขาวิชาภาษาไทย 30 45 16
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 25 13
     สาขาวิชาสังคมศึกษา 40 44 23
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 19 2
รวมทั้งหมด  615 778 308 
      จำนวนเปิดรับ สมัครแล้ว ยืนยันการสมัคร