Untitled Document
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ (เฉพาะลำผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอเรียกเพิ่มกรณีมีผู้สละสิทธิ์)
  กรุณาอ่านรายละเอียดหน้าที่ 2-3 (รายงานตัวระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563)