มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช.
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   เข้าสู่การรายงานตัว  
   
   
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535
ให้ป้อนเป็น 02012535