มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

**ให้ผู้สมัครทุกท่านส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย**
 
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน)
ทั้งหมด รับเอกสารแล้ว
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 0 0
2   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 0 0
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0
4   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศิลปะและการออกแบบ 0 0
5   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0
6   ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 0 0
7   ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 0 0
8   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 0 0
9   ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 0 0
10   ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 0
11   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 0 0
12   ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 0 0
13   ครุศาสตรบัณฑิต   สังคมศึกษา 0 0
14   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1
15   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 0 0
16   รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 0 0
17   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การจัดการ 0 0
18   บริหารธรุกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0
19   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 0 0
20   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก 0 0
21   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การท่องเที่ยวและบริการ 0 0
22   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการผลิต 0 0
23   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมเครื่องกล 0 0
24   นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 0 0
25   ศิลปศาสตรบัณฑิต   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 0 0
26   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ 0 0
27   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 0 0
28   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.จิตเวชเลย จ.เลย 0 0
29   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ MOU รพ.ท่าลี่ จ.เลย 0 0
รวมทั้งหมด 1 1