มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

**ให้ผู้สมัครทุกท่านส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย**
 
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน)
ทั้งหมด รับเอกสารแล้ว
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม,วิสาหกิจ 3 1
2   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 48 21
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 5
4   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศิลปะและการออกแบบ 6 2
5   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 9 6
6   ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 135 86
7   ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 81 49
8   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 63 35
9   ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 29 16
10   ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 46 30
11   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 150 105
12   ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 89 49
13   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 22 12
14   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 1
15   รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 16 14
16   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การจัดการ 12 6
17   บริหารธรุกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 7
18   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 24 10
19   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก 10 6
20   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การท่องเที่ยวและบริการ 12 5
21   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการผลิต 54 53
22   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมเครื่องกล 42 35
23   นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 20 10
24   ศิลปศาสตรบัณฑิต   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4 0
25   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ 170 89
รวมทั้งหมด 1068 653