มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

**ให้ผู้สมัครทุกท่านส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย**
 
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร (คน)
ทั้งหมด รับเอกสารแล้ว
1   วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม,วิสาหกิจ 1 1
2   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาธารณสุขชุมชน 12 1
3   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 0
4   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   ศิลปะและการออกแบบ 3 0
5   วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 3
6   ครุศาสตรบัณฑิต   การศึกษาปฐมวัย 80 25
7   ครุศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 42 7
8   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาอังกฤษ 30 11
9   ครุศาสตรบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ศึกษา 10 2
10   ครุศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์ทั่วไป 22 6
11   ครุศาสตรบัณฑิต   ภาษาไทย 80 22
12   ครุศาสตรบัณฑิต   พลศึกษา 34 10
13   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รัฐประศาสนศาสตร์ 11 1
14   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 1
15   รัฐศาสตรบัณฑิต   รัฐศาสตร์ 8 5
16   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การจัดการ 7 1
17   บริหารธรุกิจบัณฑิต   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1
18   บริหารธรุกิจบัณฑิต   การเงินและการธนาคาร 7 2
19   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการธุรกิจค้าปลีก 4 0
20   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การท่องเที่ยวและบริการ 5 1
21   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมการผลิต 32 0
22   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   วิศวกรรมเครื่องกล 24 0
23   นิติศาสตรบัณฑิต   นิติศาสตร์ 13 2
24   ศิลปศาสตรบัณฑิต   สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 0 0
25   พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์ 100 18
รวมทั้งหมด 539 120