มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ตรวจสอบการรับเอกสารการสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
 
  ตรวจสอบการรับเอกสาร รอบที่ 2  
   
   
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535
ให้ป้อนเป็น 02012535