Loading...

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 2 โควตา (Quota)
 
เลขที่อ้างอิง (ไม่ต้องใส่)
วันที่สมัครเรียน (ไม่ต้องใส่)
 
* ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ อายุ  ปี
เลขประจำตัวประชาชน
 
* ชื่อสถานศึกษา
สำเร็จการศึกษาวุฒิระดับ  (ม.6, ปวช., ปวส,...)
แผนก/แผนการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)  (กรอกตัวเลขให้ตรงกับเอกสารแนบ)
จากสถานศึกษา คลิกที่นี้เพื่อค้นหาโรงเรียน
(รหัสสถานศึกษา )
จังหวัด
อำเภอ
 
* ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติอต่อได้
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
(หากไม่สามารถเลือกตำบลได้ ให้เลือกอำเภอข้างบนเป็นอำเภออื่นก่อน แล้วกลับมาเลือกอำเภอของผู้สมัคร)
รหัสไปรษณีย์
E-mail
มือถือ
 
* ข้อมูลบิดา - มารดา
ชื่อบิดา อายุ    ปี
ชื่อมารดา อายุ    ปี
โทรศัพท์
มือถือ
 
* สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชา)
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสวิชา
 
หมายเหตุ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครแล้วพบว่า หลักฐานเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลักฐานการสมัคร ๑. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ แผ่น
  ๒. รูปถ่าย(หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป
  ๓. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๑ แผ่น
  ๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ แผ่น
  ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน ๒๐๐ บาท หรือ
  ๖. สำเนาสลิปหรือใบนำฝาก(กรณีสมัครทางไปรษณีย์) จำนวน ๑ แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่นำมาสมัครถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกประการ หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ