หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการ
คุณสมบัติเฉพาะ >> สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) >> ไม่กำหนดขั้นต่ำ-ขั้นสูง
คะแนนที่ใช้ >> คะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET ,การสอบสัมภาษณ์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่อ 1 ภาคเรียน
(เรียน 2 ภาคเรียนต่อปี)
>> ค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,500.00 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 8,500.00 บาท
รวมรายจ่าย 10,000.00 บาท