หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
คุณสมบัติเฉพาะ >> สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) >> ไม่กำหนดขั้นต่ำ-ขั้นสูง
คะแนนที่ใช้ >> คะแนนสอบ O-NET หรือ V-NET ,การสอบสัมภาษณ์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่อ 1 ภาคเรียน
(เรียน 2 ภาคเรียนต่อปี)
>> ค่าธรรมเนียมพิเศษ 0.00 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา 7,500.00 บาท
รวมรายจ่าย 7,500.00 บาท