คู่มือการสมัคร          
ยอดเปิดรับ ยอดสมัคร ยอดชำระ คุณสมบัติ สมัคร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 4 0
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16 6 3
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 25 3 0
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 16 12 1
         
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี 4 100 18
         
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 41 11 1
     สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24 1 1
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ 43 8 5
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี 19 13 2
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี          
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 29 0 0
         
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี  
   สาขาวิชาการจัดการ 38 7 1
   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 21 7 2
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 3 1
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 17 4 0
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 10 5 1
       
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 24 32 0
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 24 0
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 20 1 1
         
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี *          
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 80 25
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 42 7
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 30 11
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 22 6
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 35 10 2
     สาขาวิชาภาษาไทย 30 80 22
     สาขาวิชาพลศึกษา 30 34 10
หมายเหตุ *หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จะเปลียนเป็นหลักสูตร 4 ปี ภายหลังที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี
รวมทั้งหมด 632 539 120    -
  ยอดเปิดรับ ยอดสมัคร ยอดชำระ คุณสมบัติ สมัคร
กำหนดการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 5 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562
ส่งเอกสารด้วยตัวเอง 5 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 24-25 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 เมษายน 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา 8 พฤษภาคม 2562
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562 1 กรกฎาคม 2562