คู่มือการสมัคร     รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
รายงานตัวเข้าศึกษา  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี    
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 4 ปี    
     สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี    
     สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
   
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 4 ปี  
   
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี    
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4 ปี    
     สาขาวิชารัฐศาสตร์  
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี    
     สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี  
   สาขาวิชาการจัดการ  
   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ  
 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ  
   
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี *    
     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
     สาขาวิชาภาษาไทย  
     สาขาวิชาพลศึกษา  
หมายเหตุ *หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี จะเปลียนเป็นหลักสูตร 4 ปี ภายหลังที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติหลักสูตร 4 ปี
     
  คุณสมบัติ  
กำหนดการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 5 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562
ส่งเอกสารด้วยตัวเอง 5 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 เมษายน 2562
สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House 24-25 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 เมษายน 2562
รายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา 7 พฤษภาคม 2562
เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562 1 กรกฎาคม 2562