มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
   เข้าสู่การรายงานตัว  
   
   
   
 
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
 
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด
เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535 ให้ป้อนเป็น 02012535