มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563
 
  1. ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร
           1.1 รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
           1.2 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ภาค กศ.ปช.
           1.3 ขยายระยะเวลา การรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ภาค กศ.ปช.
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช.
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช.
  4. รายงานตัวเข้าศึกษา
 
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ขยายระยะเวลา