มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
 
   เข้าสู่การรายงานตัว  
   
   
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535
ให้ป้อนเป็น 02012535