Loading...

ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
เลขที่อ้างอิง (ไม่ต้องใส่)
วันที่สมัครเรียน (ไม่ต้องใส่)
* ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล
เกิดวันที่ เดือน พ.ศ อายุ  ปี
เลขประจำตัวประชาชน
 
* ชื่อสถานศึกษา
สำเร็จการศึกษาวุฒิระดับ  (ม.6, ปวช., ปวส,...)
แผนก/แผนการเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA)  (กรอกตัวเลขให้ตรงกับเอกสารแนบ)
จากสถานศึกษา คลิกที่นี้เพื่อค้นหาโรงเรียน
(รหัสสถานศึกษา )
จังหวัด
อำเภอ
 
* ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติอต่อได้
ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
(หากไม่สามารถเลือกตำบลได้ ให้เลือกอำเภอข้างบนเป็นอำเภออื่นก่อน แล้วกลับมาเลือกอำเภอของผู้สมัคร)
รหัสไปรษณีย์
E-mail
มือถือ
 
* ข้อมูลบิดา - มารดา
ชื่อบิดา อายุ    ปี
ชื่อมารดา อายุ    ปี
โทรศัพท์
มือถือ
 
* สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา)
ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา รหัสวิชา
 
หมายเหตุ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครแล้วพบว่า หลักฐานเป็นเท็จจะตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
  2. รูปถ่าย(หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น
  5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 200 บาท หรือ
  6. สำเนาสลิปหรือใบนำฝาก(กรณีสมัครทางไปรษณีย์) จำนวน 1 แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่นำมาสมัครถูกต้องตามความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกประการ หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์เข้าศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ