มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แก้ไขการสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio
 
   เข้าสู่การแก้ไขข้อมูลการสมัคร  
   
   
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน คือ วัน เดือน ปี เกิด เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2535
ให้ป้อนเป็น 02012535