ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

สาขาที่เปิดรับ รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 1

คณะ ข้อมูลทั่วไป แผนการรับ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ 148 คน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 52 คน
นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ 38 คน
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 27 คน
ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ 31 คน
คณะพยาบาลศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ 40 คน
โควตา โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 7 คน
โควตา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย 5 คน
โควตา โรงพยาบาลท่าลี่ จังหวัดเลย 5 คน
โควตา โรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย 3 คน
โควตา โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 5 คน
โควตา โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 10 คน
โควตา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 5 คน
คณะรัฐศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ 217 คน
รัฐประศาสนศาสตร์ 71 คน
รัฐศาสตร์ 71 คน
นิติศาสตร์ 34 คน
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 41 คน
คณะบริหารธุรกิจ ชมเว็บไซต์คณะ 117 คน
การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 26 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 21 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน 32 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล 25 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 13 คน
คณะครุศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ 185 คน
การศึกษาปฐมวัย 15 คน
คณิตศาสตร์ 20 คน
คอมพิวเตอร์ศึกษา 20 คน
พลศึกษา 30 คน
ภาษาไทย 30 คน
ภาษาอังกฤษ 15 คน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 25 คน
สังคมศึกษา 15 คน
การประถมศึกษา 15 คน
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมเว็บไซต์คณะ 90 คน
วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ 20 คน
วิศวกรรมเครื่องกล 31 คน
วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง 28 คน
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 11 คน