ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 15 เมษายน 2567

ประกาศการรับสมัคร รอบโควตา ครั้งที่ 2
ประกาศการรับสมัคร รอบโควตา ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
ประกาศการรับสมัคร รอบโควตา ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

สาขาที่เปิดรับ รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2

หลักสูตร ข้อมูลทั่วไป แผนการรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชาศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบ 23 คน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
วิชาเอกการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 37 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 45 คน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 20 คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 28 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 25 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 30 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจดิจิทัล 16 คน
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 15 คน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 17 คน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 10 คน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 คน
วิชาเอกสังคมศึกษา เพิ่มเติม 7 คน
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 40 คน
วิชาเอกศิลปศึกษา 46 คน
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 39 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ชมเว็บไซต์คณะ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ 20 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 12 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 10 คน