รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สมัครเรียน

ข่าวประกาศการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566


รอบที่ 1 Portfolio

Portfolio

รับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 5 กันยายน 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 2 : 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 1 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 19 มกราคม 2566

สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 3 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 21 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 7 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 25 มกราคม 2566

รายงานตัวเข้าศึกษา

ครั้งที่ 1 : 17 - 18 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 2 : 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

14 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดภาคเรียน

19 มิถุนายน 2566
รอบที่ 2 Quota

Quota

รับสมัคร

ครั้งที่ 1 : 16 มกราคม 2566 - 6 มีนาคม 2566 (ขยายระยะเวลา)
ครั้งที่ 2 : 7 มีนาคม 2566 - 24 เมษายน 2566 (ขยายระยะเวลา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 8 มีนาคม 2566 (ขยายระยะเวลา)
ครั้งที่ 2 : 25 เมษายน 2566 (ขยายระยะเวลา)

สอบคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 11 มีนาคม 2566 (ขยายระยะเวลา)
ครั้งที่ 2 : 26 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 17 มีนาคม 2566 (ขยายระยะเวลา)
ครั้งที่ 2 : 28 เมษายน 2566

รายงานตัวเข้าศึกษา

ครั้งที่ 1 : 22 - 23 มีนาคม 2566 (ขยายระยะเวลา)
ครั้งที่ 2 : 1 - 2 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 - 5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

9 พฤษภาคม 2566

เปิดภาคเรียน

19 มิถุนายน 2566
รอบที่ 3 Admission

Admission

รับสมัคร

7 - 13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

-

สอบคัดเลือก

-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 26 พฤษภาคม 2566

รายงานตัวเข้าศึกษา

29 - 30 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 20 - 21 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 27 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์

29 พฤษภาคม 2566

เปิดภาคเรียน

19 มิถุนายน 2566
รอบที่ 4 Direct Admission

Direct Admission

รับสมัคร

15 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

12 มิถุนายน 2566

รายงานตัวเข้าศึกษา

13 มิถุนายน 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

14 มิถุนายน 2566

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

15-16 มิถุนายน 2566

เปิดภาคเรียน

19 มิถุนายน 2566

** กำหนดการและเวลาต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลคณะ

ข้อมูลหลักสูตร

งานหอพักนิสิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษา